Underline menu menu close

Các Hiệp định về dịch vụ

Highline title

   

Ngày có hiệu lực

05/05/2010

Các nước tham gia

Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po, Thái Lan, Việt Nam

Ngày có hiệu lực

01/01/2010

Các nước tham gia

Úc, Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Niu Di-lân, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po, Thái Lan, Việt Nam

Ngày có hiệu lực

01/01/2005

Các nước tham gia

Bru-nây, Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po, Thái Lan, Việt Nam

Ngày có hiệu lực

11/06/2019

Các nước tham gia

Bru-nây, Hồng Kông, In-đô-nê-xi-a, Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po, Thái Lan, Việt Nam

Ngày có hiệu lực

01/01/2010

Các nước tham gia

Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Ấn Độ, Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po, Thái Lan, Việt Nam

Ngày có hiệu lực

01/12/2008

Các nước tham gia

Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Nhật Bản, Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po, Thái Lan, Việt Nam

Ngày có hiệu lực

01/06/2007

Các nước tham gia

Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Cam-pu-chia, Hàn Quốc, Lào, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po, Thái Lan, Việt Nam

Ngày có hiệu lực

01/01/2022

Các nước tham gia

Úc, Bru-nây, Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Ấn Độ, Nhật Bản, Cam-pu-chia, Hàn Quốc, Lào, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Niu Di-lân, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po, Thái Lan, Việt Nam

Ngày có hiệu lực

14/01/2019

Các nước tham gia

Úc, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi Lê, Nhật Bản, Mê-hi-cô, Ma-lai-xi-a, Niu Di-lân, Pê-ru, Xinh-ga-po, Việt Nam

Ngày có hiệu lực

01/08/2020

Các nước tham gia

Andorra, Áo, Bỉ, Bun-ga-ri, Cộng hòa Síp, Cộng hòa Séc, Đức, Đan Mạch, E-xtô-ni-a, Tây Ban Nha, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Crô-a-ti-a, Hung-ga-ri, Ai-len, Ý, Lít-va, Lúc-xăm-bua, Lát-vi-a, Hà Lan, Ba lan, Bồ Đào Nha, Ru-ma-ni, Thụy Điển, Xlô-ven-ni-a, Xlô-va-ki-a, Việt Nam

Ngày có hiệu lực

01/05/2021

Các nước tham gia

Vương quốc Anh, Việt Nam

Ngày có hiệu lực

01/01/2014

Các nước tham gia

Trung Quốc, Việt Nam

Ngày có hiệu lực

05/10/2016

Các nước tham gia

Ác-mê-ni-a, Bê-la-rút, Cư-rơ-gư-dơ-xtan, Ca-dắc-xtan, Liên Bang Nga, Việt Nam

Ngày có hiệu lực

01/10/2019

Các nước tham gia

Nhật Bản, Việt Nam

Ngày có hiệu lực

20/12/2015

Các nước tham gia

Hàn Quốc, Việt Nam