Phân loại các hoạt động kinh tế

 

Hệ thống Phân loại ngành chuẩn quốc tế cho tất cả hoạt động kinh tế (ISIC) là hệ thống phân loại tham khảo quốc tế cho các hoạt động sản xuất. Mục đích chính là cung cấp một tập hợp các danh mục hoạt động kinh tế có thể được sử dụng cho việc thu thập và báo cáo số liệu thống kê theo các hoạt động này.

 

Phần lớn các quốc gia trên thế giới đã sử dụng ISIC như là hệ thống phân loại hoạt động quốc gia, hoặc đã phát triển các hệ thống phân loại quốc gia dựa trên ISIC, trong đó có Việt Nam.

 

Như vậy, ISIC đã cung cấp hướng dẫn cho các quốc gia trong việc xây dựng hệ thống phân loại hoạt động quốc gia, và trở thành một công cụ quan trọng để so sánh dữ liệu thống kê về các hoạt động kinh tế ở cấp độ quốc tế.

 

Xem một số ấn bản liên quan tới ISIC ở liên kết bên dưới:

https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/ISIC

 

Xem phân loại các hoạt động kinh tế của Việt Nam (Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam) tại đây.