Hướng dẫn sử dụng Cơ sở Dữ liệu VNTR

 

Tổng quan về VNTR

Thương mại hàng hoá

 • Tra cứu thuế quan, quy tắc xuất xứ và các biện pháp phi thuế quan
 • Các luật và quy định liên quan đến hải quan và thương mại

Thương mại về dịch vụ và đầu tư

 • Tìm kiếm các cam kết về dịch vụ và đầu tư

Hiệp định thương mại tự do 

Trang thông tin

 • Tin tức, Sự kiện, Ấn phẩm và Số liệu thống kê
 • Thúc đẩy giới và hòa nhập

Dịch vụ thành viên

 • Đăng ký
 • Dịch vụ đăng kí

 

 

 

Tổng quan về VNTR

VNTR là cơ sở dữ liệu về tất cả các Hiệp định thương mại cũng như các quy tắc và quy định xuyên biên giới mà thương nhân phải tuân theo khi tiến hành hoạt động thương mại về Dịch vụ và Hàng hóa qua biên giới Việt Nam. VNTR được thiết kế để trở thành một nguồn tư liệu cho phép Thương nhân nắm bắt nhanh chóng và hiệu quả các quy tắc và quy định phải tuân theo để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu thương mại xuyên biên giới của Việt Nam. Hướng dẫn dưới đây mô tả các dịch vụ mà VNTR cung cấp và các phần mục cấu thành website này.

 

Thương mại hàng hoá

Tra cứu thuế quan, quy tắc xuất xứ và các biện pháp phi thuế quan

VNTR có tất cả các biểu thuế nhập khẩu và biểu thuế hiện hành theo biểu thuế MFN của Việt Nam, cũng như bất kỳ biểu thuế ưu đãi nào có thể áp dụng theo bất kỳ Hiệp định thương mại tự do (FTA) nào mà Việt Nam là thành viên.

Việc xác định Loại thuế hoặc Biểu thuế nào áp dụng cho một số mặt hàng có thể khó khăn do tính phức tạp của Quy tắc xuất xứ có thể áp dụng. Vì lý do này, VNTR đã phát triển một công cụ phần mềm cho phép Thương nhân xem Quy tắc xuất xứ áp dụng cho một loại hàng hóa cụ thể.

Để tìm hàng hóa của mình trong VNTR, quý vị có thể duyệt Danh mục bằng trình đơn thả xuống và từ đó xác định hàng hóa cần tìm cùng với Mã HS tương ứng của hàng hóa đó.

Ngoài ra, quý vị có thể tìm kiếm thông qua tùy chọn Tìm kiếm hàng hóa trong Thanh tìm kiếm, theo tên hàng hóa hoặc Mã HS của hàng hóa đó.

Để tra cứu biểu thuế cho hàng hóa của mình, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

 • Chọn tùy chọn ‘Tìm kiếm hàng hóa’ trong Thanh tìm kiếm
 • Trong trường ‘Nhập Mã HS hoặc Hàng hóa’ của Thanh tìm kiếm, hãy nhập toàn bộ hoặc một phần Mã hệ thống hài hòa (gọi tắt là Mã HS) cho hàng hóa của mình, ví dụ mã ‘1006’ cho gạo.
 • Ngoài ra, quý vị cũng có thể nhập một từ khóa, chẳng hạn như ‘gạo’ hoặc bất kỳ thuật ngữ nào khác mà quý vị tin rằng sẽ giúp xác định vị trí sản phẩm của mình.
 • Chọn quốc gia xuất khẩu hàng hóa.
 • Cuối cùng, nhấp vào Tìm kiếm.

Màn hình tiếp theo sẽ hiển thị tất cả các mã phù hợp hoặc các từ khóa được chọn từ biểu thuế quốc gia của Việt Nam. Nếu tìm thấy nhiều hơn một mã hoặc từ khóa, thì tất cả đều được hiển thị để quý vị lựa chọn. Nếu tồn tại nhiều mã, hãy chọn mã mà quý vị cho là gần với sản phẩm của mình nhất và tiếp tục:

 • Chọn Mã HS của sản phẩm ưu tiên.

Sau khi đã chọn, ba thẻ tab sẽ xuất hiện, mỗi thẻ tab có các loại thông tin khác nhau về sản phẩm của quý vị. Các thẻ tab này bao gồm:

Biểu thuế

Thẻ tab đầu tiên trình bày thông tin thuế quan liên quan đến Mã HS của quý vị. Tại đây, quý vị sẽ thấy các Thuế suất hiện tại cho hàng hóa của mình và bất kỳ thuế suất nào trong tương lai và thời gian thuế suất đó sẽ có hiệu lực (nếu có).

Cả Thuế suất và thời gian có hiệu lực đều được hiển thị dưới dạng bảng và biểu đồ để dễ hiểu hơn. Thuế suất hiện hành theo các FTA khác nhau cũng được hiển thị nếu chúng có thể được áp dụng.

Quy tắc xuất xứ

Thẻ tab thứ hai hiển thị Quy tắc xuất xứ áp dụng cho hàng hóa đã chọn. Một lần nữa, các Quy tắc xuất xứ áp dụng theo các FTA khác nhau cũng được hiển thị (nếu có), cho phép so sánh giữa các FTA khác nhau.

Ngoài ra còn có hướng dẫn về cách xin Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) và người dùng có thể tải xuống các tài liệu liên quan ở định dạng PDF nếu muốn.

Thẻ tab Các biện pháp phi thuế quan

Thẻ tab cuối cùng trình bày Các biện pháp phi thuế quan (Các NTM), có thể áp dụng cho hàng hóa được chọn trong bảng tóm tắt. Các NTM này đại diện cho các yêu cầu cụ thể phải được đáp ứng để đảm bảo thương mại hợp pháp và được nhóm theo chủng loại theo hệ thống phân loại các NTM của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD).

Thương nhân có thể xem tất cả thông tin chi tiết của một NTM bằng cách nhấp vào nút “xem chi tiết”. Từ đây sẽ hiển thị mô tả về NTM, các sản phẩm có thể phải tuân theo NTM này, mọi Mã HS tương ứng, cũng như những đối tác bị ảnh hưởng bởi NTM này.

Cuối cùng, dữ liệu các NTM trong VNTR được tích hợp hoàn toàn với cơ sở dữ liệu của UNCTAD về các NTM (https://trainsonline.unctad.org/) và được cập nhật thường xuyên.

 

Các luật và quy định liên quan đến hải quan và thương mại

Thương nhân cũng có thể tìm kiếm và xem tất cả các luật và quy định liên quan đến hải quan và thương mại trong VNTR. Từ menu thả xuống hoặc trong trang đích, người dùng có thể nhấp vào “Văn bản pháp luật” để xem tóm tắt tất cả các luật và văn bản pháp luật hiện hành.

Các văn bản pháp luật và luật được nhóm theo chủng loại, đồng thời số văn bản cho mỗi loại cũng được hiển thị. Người dùng có thể chọn liệt kê tất cả các văn bản theo một chủng loại cụ thể hoặc xem toàn bộ nội dung của từng văn bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có).

Người dùng cũng có thể nhấp vào Bộ lọc để dễ dàng tìm thấy các văn bản mình quan tâm. Người dùng có thể tìm kiếm một văn bản pháp luật cụ thể theo số hiệu, từ khóa, cơ quan ban hành hoặc thời hạn ban hành.

Người dùng cũng có thể liệt kê các văn bản theo mục của nó, tức là mục thương mại về hàng hóa, mục thương mại về dịch vụ và đầu tư hoặc mục thực thi các FTA.

 

Thương mại về dịch vụ và đầu tư

Phần Thương mại về dịch vụ và đầu tư trình bày thông tin liên quan đến dịch vụ và đầu tư theo các FTA khác nhau mà Việt Nam là thành viên.

Hề thống phân loại các lĩnh vực dịch vụ của WTO được trình bày, làm cơ sở cho việc tra cứu các cam kết của Việt Nam liên quan đến thương mại về dịch vụ và đầu tư. Hề thống phân loại sản phẩm và hoạt động kinh tế của Liên Hợp Quốc cũng được trình bày.

Tìm kiếm các cam kết về dịch vụ và đầu tư

Quý vị có thể tra cứu các cam kết về dịch vụ và đầu tư của Việt Nam theo các FTA khác nhau, để xác định cần phải đảm bảo các Biện pháp và các yêu cầu cần thiết khác nào trước khi có thể tiến hành đầu tư.

Để tìm lĩnh vực dịch vụ của quý vị trong VNTR, mục trình đơn Thương mại về dịch vụ và danh sách thả xuống có sẵn từ thanh thả xuống ở trên cùng màn hình của VNTR.

 

Ngoài ra, quý vị có thể tìm kiếm qua tùy chọn Tìm kiếm dịch vụ trong Thanh tìm kiếm. 

 • Để bắt đầu, hãy chọn ‘Tìm kiếm dịch vụ
 • Quý vị có thể chọn một dịch vụ từ danh sách thả xuống trong trường đầu tiên hoặc nhập từ khóa cho dịch vụ mình quan tâm và danh sách gợi ý sẽ xuất hiện để quý vị dễ dàng lựa chọn.
 • Ngoài ra, có thể tìm kiếm một dịch vụ bằng cách nhập từ khóa hoặc mã dịch vụ CPC của Tổ chức Thương mại Thế giới nếu biết.
 • Cuối cùng, nhấp vào ‘Tìm kiếm’

Màn hình tiếp theo sẽ hiển thị tất cả các Mục dịch vụ VNTR khớp với các từ khóa hoặc mã dịch vụ Phân loại sản phẩm trung tâm (CPC) mà quý vị đã nhập. Nếu tìm thấy nhiều mã hoặc từ, thì nhiều hơn một Mục dịch vụ sẽ được hiển thị.

 • Tiếp theo, chọn phân mục dịch vụ hoặc đầu tư muốn tìm trong các mục đã được hiển thị. Quý vị thực hiện việc này bằng cách nhấp vào danh sách thả xuống có sẵn ở mỗi Mục dịch vụ hiện đang được hiển thị.

Sau khi đã chọn một phân mục, quý vị sẽ thấy rằng đến lượt phân mục đó sẽ có một phân cấp nữa dưới nó và cứ tiếp tục như vậy. Tiếp tục đi xuôi xuống cây Mục cho đến khi quý vị đã thực hiện lựa chọn cuối cùng.

Sau khi lựa chọn cuối cùng được thực hiện, một trang sẽ xuất hiện với các cam kết chi tiết liên quan đến lĩnh vực dịch vụ mà quý vị quan tâm. Các cam kết được hiển thị theo Phương thức cung cấp và bao gồm cả Cam kết chung và Cam kết cụ thể. Chức năng Bộ lọc FTA cho phép người dùng lựa chọn đúng thỏa thuận muốn chọn để xem thông tin.

 

Hiệp định thương mại tự do (FTA)

VNTR tập hợp tất cả các hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia trong một website. Để truy cập thông tin chi tiết của thỏa thuận, quý vị có thể chọn trực tiếp từ Trang chủ hoặc từ thanh trình đơn của cổng thông tin (chọn Hiệp định thương mại tự do). Người dùng có thể xem toàn văn các FTA hoặc các cam kết chính của chúng.

Ngoài ra còn có một danh sách toàn bộ các văn bản pháp luật liên quan liên quan đến việc thực hiện một FTA cụ thể, để người dùng có thể dễ dàng tìm ra các hướng dẫn và điều khoản, ví dụ: về lộ trình cắt giảm thuế quan hoặc Quy tắc xuất xứ, đối với FTA mình quan tâm.
 

Trang thông tin

Tin tức, Sự kiện, Ấn phẩm và Số liệu thống kê

Cổng thông tin này trình bày các tin tức, sự kiện, ấn phẩm và số liệu thống kê liên quan đến thương mại xuyên biên giới với Việt Nam. Có thể được truy cập các bài báo và sự kiện đáng quan tâm trực tiếp từ Trang chủ hoặc từ thanh trình đơn của VNTR.  Cũng có thể được truy cập các bài viết trước đây bằng cách nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm bài viết và cung cấp khoảng thời gian nếu muốn. Giống như tất cả các website, nhấp vào một biểu tượng sẽ đưa quý vị đến bài viết hoặc sự kiện mình đã chọn.

Thúc đẩy giới và hòa nhập

VNTR hướng tới thúc đẩy giới và hòa nhập trong các hoạt động liên quan đến thương mại bằng cách bố trí các phần mục riêng biệt về Phụ nữ khởi nghiệp và Tiếp cận bình đẳng. Trong mỗi mục đều có những liên kết hữu ích tới các nguồn tư liệu giúp tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong hoạt động thương mại của họ. Ngoài ra còn có các hướng dẫn về cách cải thiện khả năng tiếp cận thông tin liên quan đến thương mại cho người dùng thuộc nhóm đối tượng yếu thế, chẳng hạn như người khuyết tật. Người dùng có thể nhấp vào các liên kết để tìm thông tin và tư liệu hữu ích khác nhau giúp nâng cao kiến thức của họ về các phương pháp tốt nhất về giới và hòa nhập, đặc biệt là liên quan đến các hoạt động thương mại.

 

Dịch vụ thành viên

Khách truy cập có thể sử dụng chức năng Đăng ký để trở thành thành viên của cổng thông tin điện tử VNTR, thay vì vẫn là một người dùng thông thường. Chức năng Đăng ký cung cấp cho thành viên cơ hội được thông báo về những thay đổi đối với thuế quan, dịch vụ và các biện pháp đầu tư, tin tức và nội dung khi website được cập nhật. Chức năng Đăng ký hoạt động như sau:

Đăng ký

Để trở thành thành viên của các dịch vụ đăng ký cổng thông tin VNTR, trước tiên quý vị phải đăng ký. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào “Đăng ký thành viên mới” được hiển thị ở phía trên cùng bên phải của bất kỳ trang nào.
Quý vị sẽ được thấy một biểu mẫu. Hãy điềm vào biểu mẫu, lưu ý các dấu hoa thị màu đỏ cho các trường bắt buộc phải điền vào.

Tiếp theo, trong trường ‘Ngành kinh doanh chính’, hãy chọn hộp Cảnh báo đại diện cho các loại lĩnh vực kinh doanh khác nhau được bao gồm trong VNTR mà quý vị muốn theo dõi. Ở cuối biểu mẫu, quý vị được yêu cầu nhập mã xác minh như được hiển thị để xác nhận quý vị là người đăng ký hợp lệ.
Sau đó nhấp vào nút ‘Gửi’. Màn hình tiếp theo sẽ xác nhận việc nhận đăng ký của quý vị và email xác minh sẽ được gửi đến địa chỉ email của quý vị như đã nhập trong quá trình Đăng ký. Hãy mở email và nhấp vào liên kết có trong email để hoàn tất đăng ký.
Sau đó, một email tiếp theo sẽ được gửi để cung cấp mật khẩu truy cập. Hãy quay lại VNTR, vào website và thay đổi mật khẩu lần đầu này.
Lưu ý rằng nếu quý vị không nhận được bất kỳ email nào, vui lòng kiểm tra thư mục thư rác của mình.

Dịch vụ đăng ký

Như đã đề cập ở trên, nếu quan tâm đến một lĩnh vực kinh doanh mà VNTR theo dõi, quý vị có thể chọn nhận thông báo mỗi khi loại hình kinh doanh đó được cập nhật hoặc thay đổi. Các loại hình kinh doanh quý vị có thể theo dõi là:

Theo dõi dịch vụ

Đối với các dịch vụ đăng ký, thành viên có thể được thông báo về các thay đổi đối với cổng thông tin trong trường hợp cập nhật các biện pháp dịch vụ và đầu tư.
Để theo dõi Dịch vụ và Đầu tư, hãy chọn ‘Theo dõi dịch vụ’ từ tùy chọn trình đơn thành viên. Trên trang được hiển thị, hãy chọn thỏa thuận thương mại tự do mà quý vị muốn hướng tới. Lưu ý rằng quý vị có thể thêm nhiều hơn một FTA bằng cách lặp lại lựa chọn.
Tiếp theo, chọn hướng thương mại là nhập khẩu vào hay xuất khẩu từ Việt Nam và quốc gia xuất phát hay quốc gia đến.
Cuối cùng là chọn mục dịch vụ từ các trường cấp 1, 2 và 3 mà quý vị muốn được thông báo khi có các thay đổi.
Nhấp vào Thêm và lặp lại để biết thêm các FTA hoặc các mục dịch vụ hoặc đầu tư.

Theo dõi hàng hóa

Để theo dõi hàng hóa, hãy chọn ‘Theo dõi hàng hóa’ từ tùy chọn trình đơn thành viên. Trên trang được hiển thị, hãy chọn thỏa thuận thương mại tự do mà quý vị muốn hướng tới. Lưu ý rằng quý vị có thể thêm nhiều hơn một FTA bằng cách lặp lại lựa chọn.
Tiếp theo, nhập mã Hệ thống hài hòa (HS) mà quý vị muốn theo dõi cho bất kỳ thay đổi nào; có thể nhập mã này ở cấp độ 2, 4, 6 hoặc 8 chữ số. Sau đó, chọn hướng thương mại nhập khẩu vào hay xuất khẩu từ Việt Nam, và quốc gia xuất phát hay quốc gia đến.
Nhấp vào Thêm, sau đó lặp lại quy trình tương tự cho tất cả các FTA hoặc hàng hóa mà quý vị muốn theo dõi thêm.