Underline menu menu close

Biện pháp phi thuế quan
Kết quả tìm kiếm

Mã NTM Các loại NTM Miêu tả Văn bản pháp quy Cơ quan
A12 Các hạn chế về địa lý đối với tính hợp lệ
Sản phẩm động vật trên cạn, sản phẩm động vật thủy sản, sản phẩm thực vật dùng làm thực phẩm nhập khẩu: Có xuất xứ từ quốc gia, vùng lãnh thổ có hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm đáp ứng quy định
15/2018/ND-CP Chính phủ
A14 Yêu cầu ủy quyền vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật để nhập khẩu các sản phẩm nhất định
Điều 13. Yêu cầu chung về việc công nhận lưu hành và tự công bố lưu hành giống cây trồng 1. Giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính chỉ được phép sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu sau khi đ
31/2018/QH14 Quốc hội
A14 Yêu cầu ủy quyền vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật để nhập khẩu các sản phẩm nhất định
6. Hồ sơ nhập khẩu thức ăn chăn nuôi để sản xuất, gia công nhằm mục đích xuất khẩu bao gồm: a) Đơn đề nghị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi để sản xuất, gia công nhằm mục đích xuất khẩu theo Mẫu số 07.TAC
13/2020/ND-CP Chính phủ
A14 Yêu cầu ủy quyền vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật để nhập khẩu các sản phẩm nhất định
Điều 30. Nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản 1. Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật
26/2019/ND-CP Chính phủ
A14 Yêu cầu ủy quyền vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật để nhập khẩu các sản phẩm nhất định
Điều 17. Nhập khẩu giống vật nuôi 1. Thương nhân chỉ được nhập khẩu giống vật nuôi có trong Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thô
04/2015/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A14 Yêu cầu ủy quyền vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật để nhập khẩu các sản phẩm nhất định
Điều 14. Nhập khẩu giống cây trồng 1. Nhập khẩu có giấy phép Thương nhân nhập khẩu giống cây trồng chưa có tên trong Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh hoặc Danh mục giố
04/2015/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A14 Yêu cầu ủy quyền vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật để nhập khẩu các sản phẩm nhất định
Điều 32. Nhập khẩu giống thuỷ sản 1. Nhập khẩu không phải xin phép: a) Giống thủy sản có tên trong Danh mục giống thuỷ sản được phép sản xuất, kinh doanh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban
04/2015/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A14 Yêu cầu ủy quyền vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật để nhập khẩu các sản phẩm nhất định
Điều 29. Quy định chung về xuất khẩu, nhập khẩu nguồn gen cây trồng 1. Thương nhân xuất khẩu nguồn gen cây trồng có trong Danh mục Nguồn gen cây trồng quý hiếm trao đổi quốc tế trong trường hợp đặc bi
04/2015/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A14 Yêu cầu ủy quyền vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật để nhập khẩu các sản phẩm nhất định
Điều 33. Nhập khẩu thuỷ sản sống dùng làm thực phẩm 1. Nhập khẩu không phải xin phép: Thủy sản sống dùng làm thực phẩm đã có tên trong Danh mục thủy sản sống dùng làm thực phẩm được phép nhập khẩu thô
04/2015/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A14 Yêu cầu ủy quyền vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật để nhập khẩu các sản phẩm nhất định
Điều 35. Nhập khẩu thức ăn thủy sản (bao gồm thức ăn hỗn hợp, chất bổ sung thức ăn và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản) 1. Nhập khẩu không phải xin phép: Thức ăn thủy sản đã có trong Danh mục đượ
04/2015/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A14 Yêu cầu ủy quyền vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật để nhập khẩu các sản phẩm nhất định
Nhập khẩu giống vật nuôi phải được cho phép
16/2004/PL-UBTVQH11 Quốc hội
A14 Yêu cầu ủy quyền vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật để nhập khẩu các sản phẩm nhất định
2. Trường hợp nhập khẩu thức ăn chăn nuôi không có trong Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện theo các quy định sau: a. Nhập khẩu để khảo nghiệm phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản c
08/2010/ND-CP Chính phủ
A14 Yêu cầu ủy quyền vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật để nhập khẩu các sản phẩm nhất định
Điều 12. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép nhập khẩu giống cây trồng theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Trồng trọt 1. Hồ sơ: a) Văn bản đề nghị nhập khẩu theo Mẫu số 01.NK Phụ lục IX ban hành kè
94/2019/ND-CP Chính phủ
A14 Yêu cầu ủy quyền vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật để nhập khẩu các sản phẩm nhất định
1. Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện tại Phụ lục III Nghị định
69/2018/ND-CP Chính phủ
A14 Yêu cầu ủy quyền vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật để nhập khẩu các sản phẩm nhất định
1b) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu sinh vật sống sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ thực vật: - Trước khi nhập khẩu: + Đơn đề nghị cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo mẫu số 03/BVTV ban
88/2011/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A14 Yêu cầu ủy quyền vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật để nhập khẩu các sản phẩm nhất định
Điều 14. Nhập khẩu giống cây trồng 1. Thương nhân nhập khẩu giống cây trồng có tên trong Danh mục giống cây trồng hoặc Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam k
88/2011/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A14 Yêu cầu ủy quyền vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật để nhập khẩu các sản phẩm nhất định
Điều 9. Quy định về hồ sơ, thời hạn, cơ quan cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi n
43/2018/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A14 Yêu cầu ủy quyền vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật để nhập khẩu các sản phẩm nhất định
1. Đơn đăng ký nhập khẩu đực giống, tinh, phôi giống gia súc theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
22/2019/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A14 Yêu cầu ủy quyền vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật để nhập khẩu các sản phẩm nhất định
Điều 17. Nhập khẩu giống vật nuôi 1. Thương nhân nhập khẩu giống vật nuôi có trong Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông ban hành, kh
88/2011/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A14 Yêu cầu ủy quyền vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật để nhập khẩu các sản phẩm nhất định
Điều 18. Nhập khẩu tinh, phôi Tinh, phôi của giống vật nuôi nhập khẩu lần đầu phải được Cục Chăn nuôi cấp phép nhập khẩu để khảo nghiệm.
88/2011/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A14 Yêu cầu ủy quyền vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật để nhập khẩu các sản phẩm nhất định
Điều 19. Thành phần hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống vật nuôi 1. Thành phần hồ sơ: a) Hồ sơ xuất khẩu giống vật nuôi và nguồn gen vật nuôi quý hiếm: - Đơn đăng ký xuất khẩu giốn
88/2011/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A14 Yêu cầu ủy quyền vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật để nhập khẩu các sản phẩm nhất định
2. Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi ngoài quy định tại khoản 1 Điều này phải có giấy phép của Tổng cục Thủy sản (đối với thức ăn thủy sản) hoặc giấy phép của Cục Chăn nuôi (đối với thức ăn chăn nuôi cho gi
88/2011/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A14 Yêu cầu ủy quyền vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật để nhập khẩu các sản phẩm nhất định
Điều 32. Nhập khẩu giống thuỷ sản 1. Nhập khẩu giống thủy sản trong danh mục Thương nhân được nhập khẩu các loài thủy sản có tên trong Danh mục giống thuỷ sản được phép sản xuất, kinh doanh do Bộ Nông
88/2011/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A14 Yêu cầu ủy quyền vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật để nhập khẩu các sản phẩm nhất định
Điều 33. Nhập khẩu thuỷ sản sống để làm thực phẩm 1. Nhập khẩu các loài thủy sản trong Danh mục các loài thủy sản sống được phép nhập khẩu làm thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban h
88/2011/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A15 Yêu cầu ủy quyền cho các doanh nghiệp nhập khẩu vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật
Tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
15/2004/PL-UBTVQH11 Quốc hội
A15 Yêu cầu ủy quyền cho các doanh nghiệp nhập khẩu vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về lĩnh vực giống vật nuôi
16/2004/PL-UBTVQH11 Quốc hội
A15 Yêu cầu ủy quyền cho các doanh nghiệp nhập khẩu vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật
Điều 7. Điều kiện đối với cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi Tổ chức, cá nhân kinh doanh thức ăn chăn nuôi phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 1. Có Giấy đăng ký kinh doanh mặt hàng thức ăn chăn n
08/2010/ND-CP Chính phủ
A15 Yêu cầu ủy quyền cho các doanh nghiệp nhập khẩu vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật
Tổ chức, cá nhân phải có giấy phép khi nhập khẩu một số loại thuốc bảo vệ thực vật
41/2013/QH13 Quốc hội
A15 Yêu cầu ủy quyền cho các doanh nghiệp nhập khẩu vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật
Bản sao Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bằng biện pháp xông hơi khử trùng do Cục Bảo vệ thực vật cấp (chỉ nộp khi nhập khẩu lần đầu) đối với trường hợp nhập khẩu
43/2018/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A15 Yêu cầu ủy quyền cho các doanh nghiệp nhập khẩu vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật
Điều 15. Thành phần hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép, hiệu lực của Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng 1. Thành phần hồ sơ: a) Hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp: - Đơn đăng ký n
88/2011/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A15 Yêu cầu ủy quyền cho các doanh nghiệp nhập khẩu vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật
Điều 36. Thành phần hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản 1 Thành phần hồ sơ: a) Trường hợp nhập khẩu để khảo nghiệm - Đơn đề nghị nhập khẩu hàn
88/2011/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A15 Yêu cầu ủy quyền cho các doanh nghiệp nhập khẩu vì lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật
Chương II ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU VÀ KIỂM TRA TẠI NƯỚC XUẤT KHẨU Điều 10. Hồ sơ đăng ký của nước xuất khẩu Cơ quan có thẩm quyền về ATTP đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật của nước xuất khẩu (sau đây
13/2011/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A19 Cấm hoặc hạn chế nhập khẩu vì các lý do vệ sinh và kiểm dịch động thực vật chưa được quy định ở nơi khác
Cần có giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) khi nhập khẩu một số loại lương thực, thực phẩm, giống cây trồng, giống vật nuôi , v.v.
69/2018/ND-CP Chính phủ
A21 Giới hạn dung sai đối với dư lượng hoặc sự nhiễm bẩn bởi một số chất (không phải vi sinh)
Phần 2. GIỚI HẠN TỐI ĐA DƯ LƯỢNG THUỐC THÚ Y TRONG THỰC PHẨM 1. ABAMECTIN (Thuốc trừ giun sán) ADI: 0 - 2 μg/kg thể trọng/ngày Xác định hoạt chất: Avermectin B1a Thực phẩm MRL (μg/kg) Ghi chú Trâu, b
46/2007/QD-BYT Bộ Y tế
A21 Giới hạn dung sai đối với dư lượng hoặc sự nhiễm bẩn bởi một số chất (không phải vi sinh)
Phần 5 Giới hạn tối đa kim loại trong thực phẩm
46/2007/QD-BYT Bộ Y tế
A21 Giới hạn dung sai đối với dư lượng hoặc sự nhiễm bẩn bởi một số chất (không phải vi sinh)
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi (sau đây
01/2016/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A21 Giới hạn dung sai đối với dư lượng hoặc sự nhiễm bẩn bởi một số chất (không phải vi sinh)
Phần 8. GIỚI HẠN TỐI ĐA DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG THỰC PHẨM • Tên thông dụng lấy theo tên danh mục thuốc của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Quyết định số 31/2006/QĐ-BNN ngày 27/4/2006). • Tên hóa
46/2007/QD-BYT Bộ Y tế
A21 Giới hạn dung sai đối với dư lượng hoặc sự nhiễm bẩn bởi một số chất (không phải vi sinh)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Thông tư này quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm được sản xuất trong nước, nhập khẩu.
50/2016/TT-BYT Bộ Y tế
A21 Giới hạn dung sai đối với dư lượng hoặc sự nhiễm bẩn bởi một số chất (không phải vi sinh)
1b) Giống thủy sản có tên trong Danh mục giống thuỷ sản nhập khẩu có điều kiện quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại Phụ lục này, khi nhập khẩu, th
04/2015/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A21 Giới hạn dung sai đối với dư lượng hoặc sự nhiễm bẩn bởi một số chất (không phải vi sinh)
Điều 3. Mức giới hạn tối đa nhiễm chéo melamine trong thực phẩm 1. Mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm được quy định như sau: a) Thực phẩm dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi kh
38/2008/QD-BYT Bộ Y tế
A21 Giới hạn dung sai đối với dư lượng hoặc sự nhiễm bẩn bởi một số chất (không phải vi sinh)
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy định mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm.”.
17/2011/TT-BYT Bộ Y tế
A21 Giới hạn dung sai đối với dư lượng hoặc sự nhiễm bẩn bởi một số chất (không phải vi sinh)
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này: QCVN 11-1:2012/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi;
20/2012/TT-BYT Bộ Y tế
A21 Giới hạn dung sai đối với dư lượng hoặc sự nhiễm bẩn bởi một số chất (không phải vi sinh)
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này: QCVN 11-2:2012/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi;
21/2012/TT-BYT Bộ Y tế
A21 Giới hạn dung sai đối với dư lượng hoặc sự nhiễm bẩn bởi một số chất (không phải vi sinh)
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này: QCVN 11-3:2012/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi;
22/2012/TT-BYT Bộ Y tế
A21 Giới hạn dung sai đối với dư lượng hoặc sự nhiễm bẩn bởi một số chất (không phải vi sinh)
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này: QCVN 11-4:2012/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi;
23/2012/TT-BYT Bộ Y tế
A21 Giới hạn dung sai đối với dư lượng hoặc sự nhiễm bẩn bởi một số chất (không phải vi sinh)
Thông tư 24/2013/TT-BYT Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
24/2013/TT-BYT Bộ Y tế
A21 Giới hạn dung sai đối với dư lượng hoặc sự nhiễm bẩn bởi một số chất (không phải vi sinh)
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này: QCVN 4-8:2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất ngọt tổng hợp.
25/2010/TT-BYT Bộ Y tế
A22 Hạn chế sử dụng một số chất trong thực phẩm và thức ăn và vật liệu tiếp xúc của chúng
Điều 4. Danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm Danh mục các phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Điều 5. Mức giới hạn tối đ
27/2012/TT-BYT Bộ Y tế
A22 Hạn chế sử dụng một số chất trong thực phẩm và thức ăn và vật liệu tiếp xúc của chúng
Phần 7 Danh mục các chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng trong sản xuất và chế biến thực phẩm
46/2007/QD-BYT Bộ Y tế
A22 Hạn chế sử dụng một số chất trong thực phẩm và thức ăn và vật liệu tiếp xúc của chúng
TOÀN BỘ THÔNG TƯ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist (Clenbuterol, Salbutamol và Ractopamine) trong chăn nuôi
57/2012/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A22 Hạn chế sử dụng một số chất trong thực phẩm và thức ăn và vật liệu tiếp xúc của chúng
Công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 3. TCVN 10991:2015 CEN/TS 14537:2003 Thực phẩm - Xác định neohesperidin- dihydrochalcon 4. TCVN 10992:2015 CEN/TS 15606:2009 Thực phẩm - Xác định ace
3971/QD-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ
A22 Hạn chế sử dụng một số chất trong thực phẩm và thức ăn và vật liệu tiếp xúc của chúng
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này: QCVN 11-1:2012/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi;
20/2012/TT-BYT Bộ Y tế
A22 Hạn chế sử dụng một số chất trong thực phẩm và thức ăn và vật liệu tiếp xúc của chúng
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này: QCVN 11-2:2012/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi;
21/2012/TT-BYT Bộ Y tế
A22 Hạn chế sử dụng một số chất trong thực phẩm và thức ăn và vật liệu tiếp xúc của chúng
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này: QCVN 11-3:2012/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi; ---- 1.3. Thành p
22/2012/TT-BYT Bộ Y tế
A22 Hạn chế sử dụng một số chất trong thực phẩm và thức ăn và vật liệu tiếp xúc của chúng
Điều 8. Yêu cầu về nội dung công bố 1. Công bố hàm lượng chất dinh dưỡng (Nutrient content claims): Khi bổ sung các vitamin, khoáng chất, axit amin, axit béo, enzym, probiotic, prebiotic hoặc chất có
43/2014/TT-BYT Bộ Y tế
A22 Hạn chế sử dụng một số chất trong thực phẩm và thức ăn và vật liệu tiếp xúc của chúng
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này: QCVN 11-4:2012/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi;
23/2012/TT-BYT Bộ Y tế
A22 Hạn chế sử dụng một số chất trong thực phẩm và thức ăn và vật liệu tiếp xúc của chúng
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này: QCVN 4-8:2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất ngọt tổng hợp.
25/2010/TT-BYT Bộ Y tế
A31 Yêu cầu về ghi nhãn
1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm tại Việt Nam ngoài việc tuân thủ các quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa còn phải tuân thủ các quy định sau: a) Thực phẩm dinh dưỡng y học ph
15/2018/ND-CP Chính phủ
A31 Yêu cầu về ghi nhãn
Điều 6. Yêu cầu về quản lý đối với phụ gia thực phẩm 4. Ghi nhãn phụ gia thực phẩm thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.
27/2012/TT-BYT Bộ Y tế
A31 Yêu cầu về ghi nhãn
Điều 46. Ghi nhãn thức ăn chăn nuôi 1. Ghi nhãn thức ăn chăn nuôi thực hiện theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa và theo quy định sau đây: a) Đối với thức ăn chăn nuôi thương mại thì nhãn sả
32/2018/QH14 Quốc hội
A31 Yêu cầu về ghi nhãn
5. Thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về ghi nhãn hàng hóa, ghi nhãn sản phẩm thuốc lá tiêu thụ tại Việt Nam và in cảnh báo sức khỏe trên bao bì.
37/2013/TT-BCT Bộ Công thương
A31 Yêu cầu về ghi nhãn
Yêu cầu về dán nhãn đối với giống vật nuôi (nếu vật nuôi có bao bì chứa đựng), bao gồm tên, ngày sản xuất và hết hạn, v.v.
16/2004/PL-UBTVQH11 Quốc hội
A31 Yêu cầu về ghi nhãn
Chương 6. GHI NHÃN THỰC PHẨM Điều 17. Ghi hạn sử dụng trên nhãn thực phẩm 1. Hạn sử dụng an toàn bắt buộc phải ghi “Hạn sử dụng”, hoặc “Sử dụng đến ngày” đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sun
38/2012/ND-CP Chính phủ
A31 Yêu cầu về ghi nhãn
Điều 10. Ghi nhãn và quảng cáo giống cây trồng 1. Ghi nhãn giống cây trồng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về ghi nhãn hàng hóa và nội du
94/2019/ND-CP Chính phủ
A31 Yêu cầu về ghi nhãn
Điều 8. Quy định nhãn sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ nhỏ 1. Nhãn sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ nhỏ phải bảo đảm yêu cầu sau đây: a) Phải có chữ in hoa: "CHÚ Ý", sau đó là chữ in
100/2014/ND-CP Chính phủ
A31 Yêu cầu về ghi nhãn
Điều 9. Trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa 4. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp với quy định của Nghị định này thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi nhãn phụ theo quy định tại kho
43/2017/ND-CP Chính phủ
A31 Yêu cầu về ghi nhãn
Điều 9. Trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa 4. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp với quy định của Nghị định này thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi nhãn phụ theo quy định tại kho
43/2017/ND-CP Chính phủ
A31 Yêu cầu về ghi nhãn
Điều 9. Trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa 4. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp với quy định của Nghị định này thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi nhãn phụ theo quy định tại kho
43/2017/ND-CP Chính phủ
A31 Yêu cầu về ghi nhãn
Điều 9. Trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa 4. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp với quy định của Nghị định này thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi nhãn phụ theo quy định tại kho
43/2017/ND-CP Chính phủ
A31 Yêu cầu về ghi nhãn
Điều 9. Trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa 4. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp với quy định của Nghị định này thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi nhãn phụ theo quy định tại kho
43/2017/ND-CP Chính phủ
A31 Yêu cầu về ghi nhãn
Điều 9. Trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa 4. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp với quy định của Nghị định này thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi nhãn phụ theo quy định tại kho
43/2017/ND-CP Chính phủ
A31 Yêu cầu về ghi nhãn
Điều 9. Trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa 4. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp với quy định của Nghị định này thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi nhãn phụ theo quy định tại kho
43/2017/ND-CP Chính phủ
A31 Yêu cầu về ghi nhãn
Điều 9. Trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa 4. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp với quy định của Nghị định này thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi nhãn phụ theo quy định tại kho
43/2017/ND-CP Chính phủ
A31 Yêu cầu về ghi nhãn
Điều 9. Trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa 4. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp với quy định của Nghị định này thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi nhãn phụ theo quy định tại kho
43/2017/ND-CP Chính phủ
A31 Yêu cầu về ghi nhãn
Điều 9. Trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa 4. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp với quy định của Nghị định này thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi nhãn phụ theo quy định tại kho
43/2017/ND-CP Chính phủ
A31 Yêu cầu về ghi nhãn
Điều 9. Trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa 4. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp với quy định của Nghị định này thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi nhãn phụ theo quy định tại kho
43/2017/ND-CP Chính phủ
A31 Yêu cầu về ghi nhãn
Điều 9. Trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa 4. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc không phù hợp với quy định của Nghị định này thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải ghi nhãn phụ theo quy định tại kho
43/2017/ND-CP Chính phủ
A31 Yêu cầu về ghi nhãn
Điều 5. Hàng hoá phải ghi nhãn 1. Hàng hoá lưu thông trong nước, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải ghi nhãn theo quy định của Nghị định này, trừ những trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều
89/2006/ND-CP Chính phủ
A31 Yêu cầu về ghi nhãn
Điều 14. Nhãn hàng hóa sản phẩm rượu 1. Sản phẩm rượu chỉ được tiêu thụ tại Việt Nam khi có nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điều 12 của Nghị định này. 2. Sản phẩ
94/2012/ND-CP Chính phủ
A31 Yêu cầu về ghi nhãn
b) Bao gói hoặc chứa đựng trong các phương tiện phù hợp; ghi nhãn, bao gồm các thông tin: tên hàng hóa, tên và địa chỉ cơ sở sản xuất; mã số (nếu có) và các thông tin khác (bằng tiếng Việt hoặc có nhã
13/2011/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A31 Yêu cầu về ghi nhãn
Điều 4. Ghi nhãn thức ăn chăn nuôi 1. Nội dung thể hiện trên nhãn thức ăn chăn nuôi được quy định lại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Thức ăn chăn nuôi là hàng rời khi lưu thông phải c
21/2019/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A33 Yêu cầu về đóng gói
Điều 6. Yêu cầu về quản lý đối với phụ gia thực phẩm 1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu được quy định tại Thông tư số 16/2012/TT-BYT ngày 22 tháng 10 năm 2
27/2012/TT-BYT Bộ Y tế
A33 Yêu cầu về đóng gói
Phần 4 Quy định vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm
46/2007/QD-BYT Bộ Y tế
A33 Yêu cầu về đóng gói
Điều 6. Dụng cụ, trang thiết bị, bao bì chứa đựng dầu thực vật 1. Dụng cụ, bao bì chứa đựng dầu thực vật thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 34/2011/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Bộ Y tế
59/2014/TT-BCT Bộ Công thương
A33 Yêu cầu về đóng gói
1b) Bao gói hoặc chứa đựng trong các phương tiện phù hợp; ghi nhãn, bao gồm các thông tin: tên hàng hóa, tên và địa chỉ cơ sở sản xuất; mã số (nếu có) và các thông tin khác (bằng tiếng Việt hoặc có nh
13/2011/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A41 Chỉ tiêu vi sinh của sản phẩm cuối cùng
Phần 3. GIỚI HẠN TỐI ĐA ĐỘC TỐ VI NẤM TRONG THỰC PHẨM Loại thực phẩm Tên độc tố vi nấm ML (μg/kg) Thực phẩm (chung cho các loại thực phẩm) Aflatoxin B1 5 Thực phẩm (chung cho các loại thực phẩm) Afla
46/2007/QD-BYT Bộ Y tế
A41 Chỉ tiêu vi sinh của sản phẩm cuối cùng
Phần 6 Giới hạn vi sinh vật trong thực phẩm
46/2007/QD-BYT Bộ Y tế
A41 Chỉ tiêu vi sinh của sản phẩm cuối cùng
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này: QCVN 8-3: 2012/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm.
05/2012/TT-BYT Bộ Y tế
A63 Chế biến thực phẩm và thức ăn chăn nuôi
Điều 5. Cơ sở sản xuất dầu thực vật 1. Địa điểm sản xuất a) Được xây dựng theo quy hoạch hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; b) Phải xa nguồn ô nhiễm, độc hại, không bị ảnh hưởng x
59/2014/TT-BCT Bộ Công thương
A63 Chế biến thực phẩm và thức ăn chăn nuôi
Điều 14. Điều kiện đối với sản xuất thực phẩm chức năng 1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, nguyên liệu sản xuất, bao bì chứa đựng và người trực tiếp sản xuất phải thực hiện theo quy định tại
43/2014/TT-BYT Bộ Y tế
A63 Chế biến thực phẩm và thức ăn chăn nuôi
Điều 5. Yêu cầu đối với lô hàng nhập khẩu 1. Phải được sản xuất bởi cơ sở sản xuất kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đảm bảo VSATTP theo quy đị
25/2010/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A64 Điều kiện bảo quản và vận chuyển
Quy định về chứa đựng, vận chuyển sữa chế biến
54/2014/TT-BCT Bộ Công thương
A64 Điều kiện bảo quản và vận chuyển
2. Có cửa hàng, biển hiệu, địa chỉ kinh doanh rõ ràng. 3. Có công cụ, thiết bị, phương tiện để chứa đựng, lưu giữ hoặc vận chuyển phù hợp với từng loại sản phẩm hàng hóa thức ăn chăn nuôi; có nơi bày
08/2010/ND-CP Chính phủ
A64 Điều kiện bảo quản và vận chuyển
Điều 8. Cơ sở kinh doanh dầu thực vật 1. Khu vực bày bán, bảo quản, chứa đựng sản phẩm phải luôn khô ráo, sạch sẽ, bảo đảm không làm thay đổi đặc tính của sản phẩm, không bị ô nhiễm bởi các hóa chất đ
59/2014/TT-BCT Bộ Công thương
A64 Điều kiện bảo quản và vận chuyển
Điều 7. Vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, chế biến và tiêu thụ 1. Thuỷ sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm phải được vận chuyển, lưu giữ cách ly, bảo quản, chế biến, tiêu thụ trong điều kiện phù hợp vớ
11/2015/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A69 Các yêu cầu khác về quy trình sản xuất hoặc hậu sản xuất chưa được quy định ở nơi khác
Điều 13. Điều kiện buôn bán thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản 1. Có kho, thiết bị, dụng cụ để bảo quản sản phẩm. 2. Có nơi bày bán thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản tách biệt với thuốc bảo vệ thực
66/2016/ND-CP Chính phủ
A69 Các yêu cầu khác về quy trình sản xuất hoặc hậu sản xuất chưa được quy định ở nơi khác
Điều 6. Yêu cầu chung 1. Các hoạt động nhập khẩu, kinh doanh thuỷ sản sống dùng làm thực phẩm phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa, xử lý và khắc phục rủi ro trong Kế hoạch quản lý giám
11/2015/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A81 Yêu cầu đăng ký và phê chuẩn sản phẩm
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu và quá cảnh đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; kiểm dịc
33/2014/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A81 Yêu cầu đăng ký và phê chuẩn sản phẩm
Điều 8. Hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu Người nhập khẩu gửi 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan kiểm tra quy địn
34/2014/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A81 Yêu cầu đăng ký và phê chuẩn sản phẩm
Giống cây trồng phải được đăng ký trước khi nhập khẩu
15/2004/PL-UBTVQH11 Quốc hội
A81 Yêu cầu đăng ký và phê chuẩn sản phẩm
4. Sửa đổi, bổ sung đoạn đầu của Điều 10 như sau: “Cơ quan có thẩm quyền về ATTP đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật của nước xuất khẩu (sau đây gọi là Cơ quan thẩm quyền của nước xuất khẩu) gửi hồ
05/2013/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A81 Yêu cầu đăng ký và phê chuẩn sản phẩm
Giống vật nuôi nhập khẩu phải được cơ quan chức năng cho phép
16/2004/PL-UBTVQH11 Quốc hội
A81 Yêu cầu đăng ký và phê chuẩn sản phẩm
Điều 11. Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi 1. Tổ chức, cá nhân chỉ được phép nhập khẩu các loại thức ăn chăn nuôi có trong Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
08/2010/ND-CP Chính phủ
A81 Yêu cầu đăng ký và phê chuẩn sản phẩm
Điều 5. Đăng ký và hợp đồng chứng nhận hợp quy 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cấp giống siêu nguyên chủng, bố mẹ giống lai, hạt lai F1: trước khi tiến hành sản xuất hoặc nhập khẩu phải đăng
79/2011/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A81 Yêu cầu đăng ký và phê chuẩn sản phẩm
Điều 9. Phương thức kiểm tra thông thường 1. Bước 1: Đăng ký của nước xuất khẩu a) Cơ quan có thẩm quyền về ATTP của nước xuất khẩu đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật dùng làm thực phẩm (Sau đây g
12/2015/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A81 Yêu cầu đăng ký và phê chuẩn sản phẩm
Điều 9. Hồ sơ đăng ký Cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu gửi hồ sơ đăng ký về Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản bao gồm: - Danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh đăng ký xuất khẩu vào
25/2010/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A81 Yêu cầu đăng ký và phê chuẩn sản phẩm
Điều 8. Kiểm dịch động vật nhập khẩu 1. Trước khi nhập khẩu động vật chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 của Luật thú y tới Cục Thú y (Văn bản đề nghị theo Mẫu
25/2016/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A81 Yêu cầu đăng ký và phê chuẩn sản phẩm
6. Rượu nhập khẩu phải được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước khi nhập khẩu và phải được cấp “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu” đối với
94/2012/ND-CP Chính phủ
A81 Yêu cầu đăng ký và phê chuẩn sản phẩm
3. Hàng hóa (bao gồm cả hàng hóa quy định tại khoản 2, Điều này) đã qua chế biến bao gói sẵn nhập khẩu, trước khi lưu thông: a) Đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này; b) Đăng ký bản c
13/2011/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A81 Yêu cầu đăng ký và phê chuẩn sản phẩm
Điều 13. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu để tiêu thụ trong nước 1. Đăng ký kiểm dịch a) Chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Thông t
26/2016/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A82 Yêu cầu thử nghiệm
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi (sau đây
01/2016/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A82 Yêu cầu thử nghiệm
Điều 7. Các bước đánh giá hợp quy lô giống nhập khẩu 2. Thử nghiệm mẫu giống: a) Theo quy định tại Điều 10 Thông tư này; b) Trường hợp mẫu giống cây trồng nhập khẩu không đạt chất lượng: Tổ chức chứng
46/2015/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A82 Yêu cầu thử nghiệm
Điều 2. Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam 1. Cây và các bộ phận còn sống của cây. 2. Củ, quả tươi. 3. Cỏ và hạt cỏ. 4. Si
30/2014/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A82 Yêu cầu thử nghiệm
Điều 7. Trình tự thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu 3. Kiểm tra vật thể Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định địa điểm và bố trí công chức kiểm tra ngay lô vật thể the
33/2014/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A82 Yêu cầu thử nghiệm
Điều 6. Phương thức kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu và lấy mẫu thử nghiệm, lưu mẫu1. Phương thức kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu:Áp dụng phương thức kiểm tra chặt về chất lượng muối nhập khẩu. T
34/2014/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A82 Yêu cầu thử nghiệm
Yêu cầu kiểm nghiệm thực phẩm trong trường hợp: - Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc tổ chức, cá nhân khác có liên quan; - Phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về an
55/2010/QH12 Quốc hội
A82 Yêu cầu thử nghiệm
Yêu cầu giống cây trồng mới phải được kiểm định (vì độ tinh khiết, các tiêu chuẩn SPS, v.v.) trước khi nhập khẩu
15/2004/PL-UBTVQH11 Quốc hội
A82 Yêu cầu thử nghiệm
3. Thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về công bố hợp chuẩn, hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn và h
37/2013/TT-BCT Bộ Công thương
A82 Yêu cầu thử nghiệm
4. Đối với các nhãn hiệu thuốc lá điếu, xì gà lần đầu tiên nhập khẩu vào Việt Nam, trước khi làm thủ tục nhập khẩu, thương nhân phải gửi mẫu thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu đến cơ quan, tổ chức có chức
37/2013/TT-BCT Bộ Công thương
A82 Yêu cầu thử nghiệm
Điều 12. Khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi 1. Thức ăn chăn nuôi phải khảo nghiệm là các loại thức ăn mới. Nội dung, trình tự và thủ tục khảo nghiệm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định. 2.
08/2010/ND-CP Chính phủ
A82 Yêu cầu thử nghiệm
2. Trình tự chứng nhận hợp quy a) Đối với giống sản xuất trong nước, gồm các bước: - Kiểm định ruộng giống; - Lấy mẫu lô giống; - Kiểm nghiệm mẫu; - Tiền kiểm (đối với các lô dòng mẹ lúa lai 2 dòng và
79/2011/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A82 Yêu cầu thử nghiệm
Yêu cầu kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật có trong Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
79/2015/QH13 Quốc hội
A82 Yêu cầu thử nghiệm
1b) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu sinh vật sống sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ thực vật: - Trước khi nhập khẩu: + Đơn đề nghị cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo mẫu số 03/BVTV ban
88/2011/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A82 Yêu cầu thử nghiệm
Điều 8. Kiểm dịch động vật nhập khẩu 5. Nội dung kiểm dịch: Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thực hiện: b) Lấy mẫu xét nghiệm bệnh theo quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư này.
25/2016/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A82 Yêu cầu thử nghiệm
Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO
15/2018/ND-CP Chính phủ
A82 Yêu cầu thử nghiệm
Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO
15/2018/ND-CP Chính phủ
A82 Yêu cầu thử nghiệm
Chương III TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM LÔ HÀNG NHẬP KHẨU Điều 13. Nội dung kiểm tra 1. Kiểm tra hồ sơ; 2. Kiểm tra ngoại quan; 3. Kiểm nghiệm các chỉ tiêu về ATTP theo quy định tại Kh
13/2011/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A82 Yêu cầu thử nghiệm
Điều 13. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu để tiêu thụ trong nước 4. Nội dung kiểm dịch b) Đối với động vật thủy sản sử dụng làm giống: Lấy mẫu xét nghiệm các bệnh theo quy định
26/2016/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A83 Yêu cầu chứng nhận
Mỗi lô hàng nhập khẩu có nguồn gốc động vật, thủy sản nhập khẩu phải kèm theo giấy chứng nhận đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp
15/2018/ND-CP Chính phủ
A83 Yêu cầu chứng nhận
Cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm phải đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm sau đây: 1. Đáp ứng các quy định chung về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm được quy định tại khoản
15/2018/ND-CP Chính phủ
A83 Yêu cầu chứng nhận
3. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục IIa ban hành kèm theo Thông tư này đối với lô hàng không
34/2018/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A83 Yêu cầu chứng nhận
Điều 7. Các bước đánh giá hợp quy lô giống nhập khẩu 3. Tổ chức chứng nhận cấp Giấy chứng nhận hợp quy cho lô giống theo quy định tại Điều 19 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
46/2015/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A83 Yêu cầu chứng nhận
Điều 4. Yêu cầu chung về kiểm dịch thực vật 1. Kiểm tra nhanh chóng, phát hiện chính xác đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam và sinh vật gây hại lạ trên vật thể nhập kh
33/2014/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A83 Yêu cầu chứng nhận
Điều 7. Trình tự thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu 4. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật a) Cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển n
33/2014/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A83 Yêu cầu chứng nhận
Điều 23. Nhập khẩu vật thể phải có Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu. Thương nhân chỉ được phép nhập khẩu vật thể thuộc Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch
04/2015/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A83 Yêu cầu chứng nhận
Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu phải được cấp “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu” đối vớ
55/2010/QH12 Quốc hội
A83 Yêu cầu chứng nhận
Thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm đã qua chiếu xạ phải có giấy chứng nhận lưu hành tự do
55/2010/QH12 Quốc hội
A83 Yêu cầu chứng nhận
1b) Giống thủy sản có tên trong Danh mục giống thuỷ sản nhập khẩu có điều kiện quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại Phụ lục này, khi nhập khẩu, th
04/2015/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A83 Yêu cầu chứng nhận
1b) Giống thủy sản có tên trong Danh mục giống thuỷ sản nhập khẩu có điều kiện quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại Phụ lục này, khi nhập khẩu, th
04/2015/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A83 Yêu cầu chứng nhận
Yêu cầu giống cây trồng mới phải được chứng nhận đáp ứng các yêu cầu về SPS (dựa trên kết quả kiểm định) trước khi nhập khẩu
15/2004/PL-UBTVQH11 Quốc hội
A83 Yêu cầu chứng nhận
3. Sửa đổi điểm a, điểm b, khoản 1, Điều 5 như sau: “a) Sản xuất tại quốc gia được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo đảm ATTP hàng hóa theo quy định của Vi
05/2013/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A83 Yêu cầu chứng nhận
Điều 7. Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm 1. Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm nhập khẩu gồm: b) Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận xuấ
15/2018/ND-CP Chính phủ
A83 Yêu cầu chứng nhận
Điều 11. Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi 1. Tổ chức, cá nhân chỉ được phép nhập khẩu các loại thức ăn chăn nuôi có trong Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
08/2010/ND-CP Chính phủ
A83 Yêu cầu chứng nhận
Điều 8. Quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu 1. Kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu được thực hiện thông qua đánh giá chứng nhận hợp quy lô giống n
26/2019/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A83 Yêu cầu chứng nhận
Công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và kiểm tra nhà nước.
69/2018/ND-CP Chính phủ
A83 Yêu cầu chứng nhận
2. Mỗi lô hàng nhập khẩu phải kèm theo Giấy chứng nhận đáp ứng các quy định về VSATTP do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp (trừ trường hợp thủy sản do tàu cá nước ngoài thực hiện đánh bắt,
25/2010/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A83 Yêu cầu chứng nhận
3. Lô hàng nhập khẩu chỉ được đưa vào sản xuất hoặc tiêu thụ tại Việt Nam sau khi được cơ quan kiểm tra của Việt Nam thực hiện kiểm tra tại cửa khẩu hoặc nơi tập kết và cấp giấy chứng nhận hoặc thông
25/2010/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A83 Yêu cầu chứng nhận
Điều 5. Yêu cầu đối với hàng hóa nhập khẩu 1. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu sau: a) Sản xuất tại quốc gia được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận đáp ứng đầy đủ cá
13/2011/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A83 Yêu cầu chứng nhận
6. Rượu nhập khẩu phải được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước khi nhập khẩu và phải được cấp “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu” đối với
94/2012/ND-CP Chính phủ
A83 Yêu cầu chứng nhận
7. Rượu chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế. Ngoài các chứng từ xuất trình cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu theo quy định, thương nhân nhập khẩu phải xuất trình thêm
94/2012/ND-CP Chính phủ
A83 Yêu cầu chứng nhận
3. Hồ sơ khai báo kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật thủy sản làm nguyên liệu gia công, chế biến thực phẩm xuất khẩu; sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu trực tiếp từ tàu đánh bắt hải sản nước ngo
36/2018/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A83 Yêu cầu chứng nhận
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc chứng nhận tương đương trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ng
15/2018/ND-CP Chính phủ
A83 Yêu cầu chứng nhận
Điều 13. Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu để tiêu thụ trong nước 5. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch a) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm dịch, cơ quan kiểm
26/2016/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A83 Yêu cầu chứng nhận
Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này.
15/2018/ND-CP Chính phủ
A84 Yêu cầu kiểm tra
Chương II PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA Điều 5. Phương thức kiểm tra chặt 1. Kiểm tra chặt là lấy mẫu xác suất hoặc lấy tại các điểm nghi ngờ (đủ lượng mẫu tối thiểu) để kiểm nghiệm, đánh giá toàn diện an toà
28/2013/TT-BCT Bộ Công thương
A84 Yêu cầu kiểm tra
DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2017/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2017
28/2017/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A84 Yêu cầu kiểm tra
Hồ sơ, trình tự thủ tục kiểm dịch thực vật và kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với lô hàng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu vừa phải kiểm dịch thực vật vừa phải k
34/2018/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A84 Yêu cầu kiểm tra
Điều 7. Trình tự thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu 3. Kiểm tra vật thể Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định địa điểm và bố trí công chức kiểm tra ngay lô vật thể the
33/2014/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A84 Yêu cầu kiểm tra
Điều 39. Kiểm tra thực tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người 1. Đối tượng kiểm tra: Tất cả mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người vận chuy
89/2018/ND-CP Chính phủ
A84 Yêu cầu kiểm tra
Điền 29. Kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu 1. Cơ quan kiểm tra: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc cơ quan quản lý nhà nước về thủ
26/2019/ND-CP Chính phủ
A84 Yêu cầu kiểm tra
Điều 25. Nhập khẩu thức ăn gia súc, gia cầm 1. Đối với thức ăn gia súc, gia cầm đã được phép lưu hành tại Việt Nam, khi nhập khẩu, tổ chức, cá nhân làm thủ tục tại cơ quan hải quan và thực hiện kiểm t
04/2015/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A84 Yêu cầu kiểm tra
Điều 41. Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi 1. Thức ăn chăn nuôi nhập khẩu phải được kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định tại khoản 4 Điều 43 của Luật này.
32/2018/QH14 Quốc hội
A84 Yêu cầu kiểm tra
Điều 78. Nhập khẩu vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi 1. Vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu phải có hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh the
32/2018/QH14 Quốc hội
A84 Yêu cầu kiểm tra
Yêu cầu phân tích nguy cơ gây hại
55/2010/QH12 Quốc hội
A84 Yêu cầu kiểm tra
Điều 67. Nội dung thanh tra về an toàn thực phẩm 1. Việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ quan quản lý
55/2010/QH12 Quốc hội
A84 Yêu cầu kiểm tra
Điều 3. Yêu cầu chung 1. Đối với vật thể phải phân tích nguy cơ, Cục Bảo vệ thực vật sẽ xem xét và quyết định việc thực hiện phân tích nguy cơ trở thành cỏ dại trước khi thực hiện phân tích nguy cơ dị
36/2014/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A84 Yêu cầu kiểm tra
Điều 14. Kiểm tra thực phẩm nhập khẩu 1. Tất cả các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi nhập khẩu vào Vi
38/2012/ND-CP Chính phủ
A84 Yêu cầu kiểm tra
Điều 7. Kiểm tra an toàn thực phẩm muối nhập khẩu 1. Người nhập khẩu thực hiện đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm muối nhập khẩu với cơ quan kiểm tra tại địa phương cửa khẩu nhập lô hàng muối nhập kh
39/2018/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A84 Yêu cầu kiểm tra
3. Lô hàng nhập khẩu chỉ được đưa vào sản xuất hoặc tiêu thụ tại Việt Nam sau khi được cơ quan kiểm tra của Việt Nam thực hiện kiểm tra tại cửa khẩu hoặc nơi tập kết và cấp giấy chứng nhận hoặc thông
25/2010/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A84 Yêu cầu kiểm tra
2. Bước 2: Kiểm tra lô hàng nhập khẩu: a) Tại cửa khẩu hoặc nơi tập kết, thực hiện kiểm tra hồ sơ, ngoại quan và lấy mẫu kiểm nghiệm với tần suất đến 10% đối với các lô hàng nhập khẩu tùy theo mức độ
12/2015/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A84 Yêu cầu kiểm tra
Điều 2. Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu phải thực hiện kiểm tra chất lượng theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông t
26/2012/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A84 Yêu cầu kiểm tra
Điều 10. Nguyên tắc về khảo nghiệm 1. Các trường hợp phải khảo nghiệm: a) Giống thủy sản lần đầu tiên được tạo ra trong nước. b) Giống thủy sản mới lần đầu được nhập khẩu vào Việt Nam. 2. Đối với giốn
26/2013/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A84 Yêu cầu kiểm tra
thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
125/QD-BYT Bộ Y tế
A84 Yêu cầu kiểm tra
5.1.c) Kiểm tra và chứng nhận ATTP theo quy định tại Chương III của Thông tư này. ----- Chương III TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM LÔ HÀNG NHẬP KHẨU Điều 13. Nội dung kiểm tra 1. Kiểm tra
13/2011/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A84 Yêu cầu kiểm tra
Điều 9a. Kiểm dịch đồng thời kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu trước thông quan 1. Thức ăn chăn nuôi, thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu, thuộc Dan
35/2018/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A84 Yêu cầu kiểm tra
Chương III TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM LÔ HÀNG NHẬP KHẨU Điều 13. Nội dung kiểm tra 1. Kiểm tra hồ sơ; 2. Kiểm tra ngoại quan; 3. Kiểm nghiệm các chỉ tiêu về ATTP theo quy định tại Kh
13/2011/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A85 Yêu cầu truy xuất
1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm phải lưu trữ các thông tin liên quan đến nhà sản xuất, cung cấp sản phẩm và khách hàng trong trường hợp khách hàng đã mua sản phẩm đó thông qua hợp đồ
15/2018/ND-CP Chính phủ
A85 Yêu cầu truy xuất
Điều 9. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh thức ăn chăn nuôi 1. Kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, nhãn hàng hóa hoặc dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các tài liệu liên quan đến chất lượng thức ăn ch
08/2010/ND-CP Chính phủ
A85 Yêu cầu truy xuất
Điều 5. Yêu cầu về thông tin của hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh sản phẩm thực phẩm Khi thiết lập hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực p
25/2019/TT-BYT Bộ Y tế
A851 Nguồn gốc của nguyên liệu và thành phần
1. Giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi nhập khẩu phải được cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức được cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu ủy quyền xác nhận bằng văn bản về nguồn gốc, xuất xứ, ch
32/2018/QH14 Quốc hội
A851 Nguồn gốc của nguyên liệu và thành phần
Điều 78. Nhập khẩu vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi 1. Vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu phải có hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh the
32/2018/QH14 Quốc hội
A851 Nguồn gốc của nguyên liệu và thành phần
Yêu cầu về truy xuất nguồn gốc thực phẩm với các thực phẩm không an toàn khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu
55/2010/QH12 Quốc hội
A851 Nguồn gốc của nguyên liệu và thành phần
Điều 10. Quản lý hồ sơ Cơ sở kinh doanh dầu thực vật phải lưu giữ đầy đủ các hồ sơ, chứng từ pháp lý chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm phục vụ truy xuất nguồn gốc, quản lý chất lượng
59/2014/TT-BCT Bộ Công thương
A851 Nguồn gốc của nguyên liệu và thành phần
2. Lý lịch đực giống, tinh, phôi giống gia súc nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. 3. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức được cơ quan có thẩm quyền
22/2019/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A852 Lịch sử chế biến
Điều 5. Truy xuất nguồn gốc Cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này phải thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc đảm bảo các yêu cầu nêu tại Phụ lục
03/2011/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A859 Các yêu cầu truy xuất chưa được quy định ở nơi khác
2. Tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng phải có hồ sơ bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng, gồm: Thông tin về hợp đồng, hóa đơn mua bán lô giống; hồ sơ chất lượng lô giống, nhãn phù hợp
94/2019/ND-CP Chính phủ
A86 Yêu cầu kiểm dịch
Điều 1. Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật 1. Thực vật Cây và các bộ phận còn sống của cây. 2. Sản phẩm của cây a) Các loại củ, quả, hạt, hoa, lá, thân, cành, gốc, rễ, vỏ cây; b) Các loại
30/2014/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A86 Yêu cầu kiểm dịch
Điều 23. Nhập khẩu vật thể phải có Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu. Thương nhân chỉ được phép nhập khẩu vật thể thuộc Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch
04/2015/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A86 Yêu cầu kiểm dịch
Thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu quy định tại khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này phải được cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc khi nhập
41/2013/QH13 Quốc hội
A89 Đánh giá sự phù hợp liên quan đến các điều kiện SPS chưa được quy định ở nơi khác
Điều 4. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận 1. Trường hợp đề nghị cấp lần đầu a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 01a tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; b) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang th
43/2018/TT-BCT Bộ Công thương
A89 Đánh giá sự phù hợp liên quan đến các điều kiện SPS chưa được quy định ở nơi khác
Điều 8. Kiểm tra sau cấp Giấy chứng nhận 1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quy định tại Điều 6 của Thông tư này và cơ quan chức năng có thẩm quyền thực hiện kiểm tra sau cấp Giấy chứng nhậ
43/2018/TT-BCT Bộ Công thương
A89 Đánh giá sự phù hợp liên quan đến các điều kiện SPS chưa được quy định ở nơi khác
2. Phụ gia thực phẩm phải được công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm trước khi sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng phụ gia để sản xuất, chế biến thực phẩm. Trình tự, t
27/2012/TT-BYT Bộ Y tế
A89 Đánh giá sự phù hợp liên quan đến các điều kiện SPS chưa được quy định ở nơi khác
Điều 13. Yêu cầu chung về việc công nhận lưu hành và tự công bố lưu hành giống cây trồng 2. Giống cây trồng không thuộc loài cây trồng chính chỉ được phép sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu khi
31/2018/QH14 Quốc hội
A89 Đánh giá sự phù hợp liên quan đến các điều kiện SPS chưa được quy định ở nơi khác
Chương III THỦ TỤC VÀ QUY TRÌNH KIỂM TRA Điều 9. Hồ sơ đăng ký kiểm tra 1. Hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu gồm: a) Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhậ
28/2013/TT-BCT Bộ Công thương
A89 Đánh giá sự phù hợp liên quan đến các điều kiện SPS chưa được quy định ở nơi khác
Đối với thức ăn chăn nuôi nhập khẩu phải thực hiện đồng thời các thủ tục hành chính kiểm dịch thực vật và kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu
34/2018/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A89 Đánh giá sự phù hợp liên quan đến các điều kiện SPS chưa được quy định ở nơi khác
Điều 15. Công bố hợp quy và dấu hợp quy 1. Công bố hợp quy a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu giống cây trồng nhóm 2 chỉ công bố hợp quy một lần cho một giống theo từng cấp giống. Khi có thay đổi
46/2015/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A89 Đánh giá sự phù hợp liên quan đến các điều kiện SPS chưa được quy định ở nơi khác
Điều 32. Yêu cầu đối với thức ăn chăn nuôi thương mại trước khi lưu thông trên thị trường 1. Công bố tiêu chuẩn áp dụng và công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ th
32/2018/QH14 Quốc hội
A89 Đánh giá sự phù hợp liên quan đến các điều kiện SPS chưa được quy định ở nơi khác
2. Thức ăn chăn nuôi lần đầu được nhập khẩu từ quốc gia, vùng lãnh thổ chưa được Việt Nam thừa nhận về quy trình khảo nghiệm, công nhận thức ăn chăn nuôi hoặc sản xuất tại Việt Nam có chứa chất mới ch
32/2018/QH14 Quốc hội
A89 Đánh giá sự phù hợp liên quan đến các điều kiện SPS chưa được quy định ở nơi khác
Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu phải được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước kh
55/2010/QH12 Quốc hội
A89 Đánh giá sự phù hợp liên quan đến các điều kiện SPS chưa được quy định ở nơi khác
Nhập khẩu giống cây trồng phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật (ví dụ địa điểm, cơ sở vật chất, v.v.)
15/2004/PL-UBTVQH11 Quốc hội
A89 Đánh giá sự phù hợp liên quan đến các điều kiện SPS chưa được quy định ở nơi khác
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi phải đáp ứng các quy định về địa điểm sản xuất, kinh doanh; trang thiết bị; v.v.)
16/2004/PL-UBTVQH11 Quốc hội
A89 Đánh giá sự phù hợp liên quan đến các điều kiện SPS chưa được quy định ở nơi khác
Điều 3. Công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm 1. Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng
38/2012/ND-CP Chính phủ
A89 Đánh giá sự phù hợp liên quan đến các điều kiện SPS chưa được quy định ở nơi khác
Điều 8. Quy định chi tiết điều kiện về sản xuất, buôn bán giống cây trồng Tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán giống cây trồng phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 22 của Luật Trồng trọt và mộ
94/2019/ND-CP Chính phủ
A89 Đánh giá sự phù hợp liên quan đến các điều kiện SPS chưa được quy định ở nơi khác
Chương II TRÌNH TỰ, HỒ SƠ CÔNG BỐ SẢN PHẨM Điều 4. Trình tự, hồ sơ công bố hợp quy 1. Trình tự công bố hợp quy: a) Bước 1: Đánh giá hợp quy Tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá hợp quy theo mô
19/2012/TT-BYT Bộ Y tế
A89 Đánh giá sự phù hợp liên quan đến các điều kiện SPS chưa được quy định ở nơi khác
Điều 7. Công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định về an toàn thực phẩm 1. Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải được công bố hợp quy hoặc công bố phù h
100/2014/ND-CP Chính phủ
A89 Đánh giá sự phù hợp liên quan đến các điều kiện SPS chưa được quy định ở nơi khác
Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam phải được phân tích nguy cơ dịch hại.
41/2013/QH13 Quốc hội
A89 Đánh giá sự phù hợp liên quan đến các điều kiện SPS chưa được quy định ở nơi khác
Điều 8. Yêu cầu về nội dung công bố 1. Công bố hàm lượng chất dinh dưỡng (Nutrient content claims): Khi bổ sung các vitamin, khoáng chất, axit amin, axit béo, enzym, probiotic, prebiotic hoặc chất có
43/2014/TT-BYT Bộ Y tế
A89 Đánh giá sự phù hợp liên quan đến các điều kiện SPS chưa được quy định ở nơi khác
Điều 8. Quy định về hồ sơ, thời hạn, cơ quan cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật 1. Thành phần hồ sơ: a) Trường hợp nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật chưa có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực
43/2018/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
A89 Đánh giá sự phù hợp liên quan đến các điều kiện SPS chưa được quy định ở nơi khác
Điều 14. Nhãn hàng hóa sản phẩm rượu 1. Sản phẩm rượu chỉ được tiêu thụ tại Việt Nam khi có nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điều 12 của Nghị định này. 2. Sản phẩ
94/2012/ND-CP Chính phủ
A89 Đánh giá sự phù hợp liên quan đến các điều kiện SPS chưa được quy định ở nơi khác
Việc tự công bố sản phẩm được thực hiện theo trình tự như sau: a) Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công kh
15/2018/ND-CP Chính phủ
A89 Đánh giá sự phù hợp liên quan đến các điều kiện SPS chưa được quy định ở nơi khác
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm đối với các sản phẩm sau đây: 1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn
15/2018/ND-CP Chính phủ
A89 Đánh giá sự phù hợp liên quan đến các điều kiện SPS chưa được quy định ở nơi khác
Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về côn
15/2018/ND-CP Chính phủ
B14 Yêu cầu ủy quyền để nhập khẩu những sản phẩm nhất định
2. Ngoài điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này, cơ sở nhập khẩu dược liệu khi đăng ký tờ khai Hải quan còn phải xuất trình bản chính và nộp cho cơ quan hải quan bản sao có đóng dấu của doanh nghiệp
03/2016/TT-BYT Bộ Y tế
B14 Yêu cầu ủy quyền để nhập khẩu những sản phẩm nhất định
2. Nhập khẩu phải xin phép: Sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản chưa có tên trong Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này hoặc chưa có trong Danh mục được phép lưu hành tại Việt Na
04/2015/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
B14 Yêu cầu ủy quyền để nhập khẩu những sản phẩm nhất định
Điều 22. Nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật như sau: 1. Nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật thực hiện theo quy định tại Điều 67 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
04/2015/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
B15 Yêu cầu ủy quyền đối với các doanh nghiệp nhập khẩu
Điều 37. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG 1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG theo Mẫu số
87/2018/ND-CP Chính phủ
B15 Yêu cầu ủy quyền đối với các doanh nghiệp nhập khẩu
Điều 16. Điều kiện để nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ 1. Doanh nghiệp nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Là doanh nghiệp Việt Nam do tổ chức,
82/2019/ND-CP Chính phủ
B15 Yêu cầu ủy quyền đối với các doanh nghiệp nhập khẩu
Điều 2. Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng thực hiện hoạt động nhập khẩu sản phẩm an toàn thông
13/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông
B15 Yêu cầu ủy quyền đối với các doanh nghiệp nhập khẩu
Đối với trường hợp nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật lần đầu phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy phép kinh doanh
43/2018/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
B15 Yêu cầu ủy quyền đối với các doanh nghiệp nhập khẩu
“1. Doanh nghiệp phá dỡ tàu biển có đủ các điều kiện quy định dưới đây được Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển để phá dỡ: a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp
147/2018/ND-CP Chính phủ
B15 Yêu cầu ủy quyền đối với các doanh nghiệp nhập khẩu
3. Đối tượng được phép nhập khẩu: Thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các loại giấy tờ xác n
28/2014/TT-BVHTTDL Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
B15 Yêu cầu ủy quyền đối với các doanh nghiệp nhập khẩu
Điều 8. Thủ tục nhập khẩu 1. Thương nhân nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng là doanh nghiệp đã được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định của pháp luật.
04/2020/TT-BCT Bộ Công thương
B19 Ủy quyền/cấp phép nhập khẩu liên quan đến rào cản kĩ thuật trong thương mại chưa được quy định ở nơi khác
Điều 44. Nhập khẩu phân bón 1. Tổ chức, cá nhân có phân bón đã được cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu hoặc ủy quyền nhập khẩu phân bón trong Quyết định công nhận
31/2018/QH14 Quốc hội
B19 Ủy quyền/cấp phép nhập khẩu liên quan đến rào cản kĩ thuật trong thương mại chưa được quy định ở nơi khác
Điều 4. Điều kiện đối với thương nhân nhập khẩu phế liệu 1. Thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 43 của Luậ
34/2012/TTLT-BCT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường
B19 Ủy quyền/cấp phép nhập khẩu liên quan đến rào cản kĩ thuật trong thương mại chưa được quy định ở nơi khác
Điều 5. Điều kiện đối với phế liệu nhập khẩu 1. Phế liệu phải thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành đồng thời phải đáp ứng Quy ch
34/2012/TTLT-BCT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường
B19 Ủy quyền/cấp phép nhập khẩu liên quan đến rào cản kĩ thuật trong thương mại chưa được quy định ở nơi khác
2. Tổ chức, cá nhân thực hiện nhập khẩu trang thiết bị y tế đã có số lưu hành phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Là chủ sở hữu số lưu hành hoặc có giấy ủy quyền của chủ sở hữu số lưu hành. Chủ sở hữu
36/2016/ND-CP Chính phủ
B19 Ủy quyền/cấp phép nhập khẩu liên quan đến rào cản kĩ thuật trong thương mại chưa được quy định ở nơi khác
26. Khoản 2 Điều 41 được sửa đổi như sau: “2. Tổ chức, cá nhân thực hiện nhập khẩu trang thiết bị y tế đã có số lưu hành phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Là chủ sở hữu số lưu hành hoặc có giấy ủy
169/2018/ND-CP Chính phủ
B19 Ủy quyền/cấp phép nhập khẩu liên quan đến rào cản kĩ thuật trong thương mại chưa được quy định ở nơi khác
Điều 2. Nguyên tắc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô - dôn 3a) Các thương nhân nhập khẩu, xuất khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn phải đăng ký với Bộ
47/2011/TTLT-BCT-BTNMT Bộ Công thương
B19 Ủy quyền/cấp phép nhập khẩu liên quan đến rào cản kĩ thuật trong thương mại chưa được quy định ở nơi khác
Điều 3. Nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá 1. Căn cứ vào lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm, sản lượng sản xuất của doanh nghiệp, khả năng đáp ứng nguyên liệu trong nước và nhu c
57/2018/TT-BCT Bộ Công thương
B19 Ủy quyền/cấp phép nhập khẩu liên quan đến rào cản kĩ thuật trong thương mại chưa được quy định ở nơi khác
Điều 15. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo Mẫu số 08 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 2. B
84/2019/ND-CP Chính phủ
B19 Ủy quyền/cấp phép nhập khẩu liên quan đến rào cản kĩ thuật trong thương mại chưa được quy định ở nơi khác
Ban hành Danh mục hàng hóa và thẩm quyền quản lý CFS quy định tại Phụ lục V Nghị định
69/2018/ND-CP Chính phủ
B19 Ủy quyền/cấp phép nhập khẩu liên quan đến rào cản kĩ thuật trong thương mại chưa được quy định ở nơi khác
Điều 14. Quy định chung về kinh doanh nhập khẩu ô tô 1. Chỉ doanh nghiệp mới được xem xét cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.
116/2017/ND-CP Chính phủ
B19 Ủy quyền/cấp phép nhập khẩu liên quan đến rào cản kĩ thuật trong thương mại chưa được quy định ở nơi khác
Điều 14. Quy định chung về kinh doanh nhập khẩu ô tô 1. Chỉ doanh nghiệp mới được xem xét cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.
116/2017/ND-CP Chính phủ
B21 Giới hạn cho phép đối với dư lượng hoặc ô nhiễm bởi một số chất
III Chỉ tiêu chất lượng hóa lý 1 Hàm lượng NaCl, tính theo % khối lượng chất khô, không nhỏ hơn 97,00 96,50 99,00 2 Hàm lượng chất không tan trong nước, tính theo % khối lượng chất khô, không lớn hơn
27/2017/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
B21 Giới hạn cho phép đối với dư lượng hoặc ô nhiễm bởi một số chất
II. YÊU CẦU KỸ THUẬT 1. Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ 1.1. Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh TT Chỉ tiêu kiểm tra Mức tối đa 1 Lòng nông phẳng Dùng để chứa đựng v
35/2015/TT-BYT Bộ Y tế
B21 Giới hạn cho phép đối với dư lượng hoặc ô nhiễm bởi một số chất
1. Bổ sung Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3 tương ứng trong các điểm 2.1.1, 2.1.2.1 và 2.1.3.1 Tên chỉ tiêu Mức 2 Mức 3 Mức 4 Phương pháp thử Hàm lượng nhựa thực tế (đã rửa dung môi), mg/100 mL max. 5 5 5 TCVN
04/2017/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ
B21 Giới hạn cho phép đối với dư lượng hoặc ô nhiễm bởi một số chất
Lặp lại: 301944 / Biện pháp này yêu cầu giới hạn hàm lượng của formaldehyde và các amin thơm có nguồn gốc từ chất tạo màu azo trong các sản phẩm dệt may
37/2015/TT-BCT Bộ Công thương
B21 Giới hạn cho phép đối với dư lượng hoặc ô nhiễm bởi một số chất
3. Thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về công bố hợp chuẩn, hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn và h
37/2013/TT-BCT Bộ Công thương
B21 Giới hạn cho phép đối với dư lượng hoặc ô nhiễm bởi một số chất
2. Các thành phần được liệt kê trong phần thứ nhất của Phụ lục III (Annex III), với nồng độ, hàm lượng vượt quá giới hạn hoặc nằm ngoài điều kiện cho phép. 3. Các chất màu khác với các chất được liệt
06/2011/TT-BYT Bộ Y tế
B21 Giới hạn cho phép đối với dư lượng hoặc ô nhiễm bởi một số chất
2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1. Xăng không chì, xăng E5 2.1.1. Trị số ốctan (RON) phải phù hợp với quy định tại TCVN 6776: 2005 Xăng không chì - Yêu cầu kỹ thuật và các văn bản pháp quy hiện hành có liên qu
20/2009/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ
B21 Giới hạn cho phép đối với dư lượng hoặc ô nhiễm bởi một số chất
Điều 7. Phân bón không được công nhận lưu hành hoặc hủy bỏ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam 1. Phân bón không được công nhận lưu hành a) Có chứa các yếu tố gây hại vượt mức giới hạn
108/2017/ND-CP Chính phủ
B21 Giới hạn cho phép đối với dư lượng hoặc ô nhiễm bởi một số chất
2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1. Xăng không chì, xăng E5, xăng E10 2.1.1. Xăng không chì Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản và phương pháp thử tương ứng của xăng không chì được quy định trong Bảng 1. Bảng 1 - Chỉ
22/2015/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ