Underline menu menu close

Phân loại ngành kinh tế theo chuẩn quốc tế của Liên hợp quốc (ISIC) - Ấn bản lần thứ ba

 

Hệ thống Phân loại ngành kinh tế theo chuẩn quốc tế (ISIC) của Liên hợp quốc là hệ thống phân loại tham khảo quốc tế cho tất cả các hoạt động sản xuất. Mục đích chính là cung cấp một tập hợp các danh mục hoạt động kinh tế có thể được sử dụng cho việc thu thập và báo cáo số liệu thống kê theo các hoạt động này.

Trong quá trình đàm phán các cam kết về tự do hóa đầu tư trong khuôn khổ các Hiệp định Thương mại tự do, Việt Nam và các đối tác thương mại hầu hết sử dụng ISIC ấn bản lần thứ 3 làm phân loại tiêu chuẩn để thống nhất về các lĩnh vực và hoạt động kinh tế mở cửa cho đầu tư. Dưới đây là chi tiết phân loại các hoạt động kinh tế trong năm lĩnh vực mà Việt Nam hiện đang có cam kết tự do hóa đầu tư, dựa trên ISIC ấn bản lần thứ 3.

Ngành và ngành phụ

Mã ISIC