Underline menu menu close

Phân loại các ngành dịch vụ theo WTO

DANH SÁCH PHÂN LOẠI NGÀNH DỊCH VỤ

Ngành và ngành phụ

CPC tương ứng

* Dấu (*) cho biết rằng dịch vụ được chỉ định là một thành phần của mục CPC tổng hợp hơn được chỉ định ở nơi khác trong danh sách phân loại này.
** Dấu (**) cho biết rằng dịch vụ được chỉ định chỉ cấu thành một phần trong tổng số phạm vi hoạt động được đề cập trong sự phù hợp CPC (ví dụ: thư thoại chỉ là một thành phần của mục CPC 7523).