Underline menu menu close

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN - HỒNG CÔNG, TRUNG QUỐC (AHKFTA)

Hong Kong (Trung Quốc) cam kết loại bỏ 100% thuế quan đối với hàng hóa ASEAN ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Cam kết này mặc dù rất tự do nhưng cơ bản không làm thay đổi hiện trạng bởi Hong Kong (Trung Quốc) hiện đã loại bỏ thuế hầu như 100% các mặt hàng trong Biểu thuế.

Việt Nam cam kết loại bò thuế quan cho các đối tác đối với 75% dòng thuế theo lộ trình 10 năm, 10% dòng thuế theo lộ trình 14 năm. Mức này có thể nói là khiêm tốn hơn nhiều so với cam kết thuế quan của Việt Nam trong ASEAN (ATIGA)

Do đó, ý nghĩa của AHKFTA hầu như không phải là nằm ở thuế quan mà chủ yếu ở việc tận dụng Hong Kong (Trung Quốc) như là một trung tâm trung chuyển logistics và tài chính.

Qui tắc chung

Cụ thể, hàng hóa sẽ được coi là có xuất xứ (ASEAN hoặc Hong Kong, Trung Quốc) nếu:

  • Trường hợp 1: Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của Bên xuất khẩu; hoặc
  • Trường hợp 2: Được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của Bên xuất khẩu chỉ từ những nguyên liệu có xuất xứ từ ASEAN hoặc Hồng Kông, Trung Quốc; hoặc
  • Trường hợp 3: Không có xuất xứ thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của Bên xuất khẩu nhưng đáp ứng được các yêu cầu về qui tắc xuất xứ được qui định cụ thể trong Hiệp định.

Đối với trường hợp 3, hàng hóa có xuất xứ không thuần túy trong Hiệp định được xác định dựa trên các tiêu chí:

  • Tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực (RVC) đòi hỏi ít nhất 40% giá trị sản phẩm cuối cùng phải có xuất xứ trong các Nước thành viên AHKFTA.
  • Tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC) đòi hỏi sản phẩm phải thuộc mã số khác với mã số nguyên liệu nhập khẩu (theo qui tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng).

Qui tắc cụ thể mặt hàng

Ngoài các nguyên tắc chung để xác định xuất xứ hàng hóa như trên, AHKFTA còn qui định Qui tắc cụ thể riêng cho một số sản phẩm tại Phụ lục 3.2

Cộng gộp xuất xứ

AHKFTA cho phép cộng gộp xuất xứ, nghĩa là nguyên liệu có xuất xứ của một nước thành viên được sử dụng để sản xuất ra hàng hoá ở nước thành viên khác được coi là nguyên liệu có xuất xứ của nước thành viên nơi diễn ra công đoạn gia công, chế biến hàng hoá đó.

Về dịch vụ, cam kết mở cửa thị trường dịch vụ của Việt Nam trong AHKFTA cơ bản không khác so với mức mở cửa cam kết trong WTO.

Cam kết về đầu tư cũng nhắc lại các nguyên tắc trong ứng xử và bảo hộ đối với đầu tư trong nước ngoài tương tự các FTA giữa ASEAN và các đối tác. Cam kết đáng chú ý nhất trong AHKIA là nguyên tắc đối xử công bằng (fair and equitable treatment – FET) đối với nhà đầu tư nước ngoài, một nguyên tắc được nhấn mạnh trong các FTA gần đây của Việt Nam (CPTPP, EVFTA).