Underline menu menu close

Sách điện tử về Diễn giải và Tận dụng Hiệp định RCEP

03:29 - 16/02/2022

Thời gian thực hiện: 2021

Đơn vị thực hiện: Hội đồng Kinh doanh Đông Á (EABC)

Ngày 15/11/2020, RCEP – Hiệp định bao gồm ASEAN, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc đã chính thức được ký kết. RCEP đánh dấu một thành công lớn cho chủ nghĩa đa phương, đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển chung ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. 

Mục lục

Chương 1: Lời mở đầu

Chương 2: Tổng quan về RCEP

Chương 3: Thương mại hàng hóa

Chương 4: Thương mại dịch vụ và Đầu tư

Chương 5: Các điều khoản khác

Chương 6: Phòng vệ thương mại và Giải quyết tranh chấp

Chương 7: Cơ hội thương mại và đầu tư giữa ASEAN và các nước RCEP

Chương 8: Cơ hội thương mại và đầu tư giữa Australia và các nước RCEP

Chương 9: Cơ hội thương mại và đầu tư giữa Trung Quốc và các nước RCEP

Chương 10: Cơ hội thương mại và đầu tư giữa Nhật Bản và các nước RCEP

Chương 11: Cơ hội thương mại và đầu tư giữa Hàn Quốc và các nước RCEP

Chương 12: Cơ hội thương mại và đầu tư giữa New Zealand và các nước RCEP

Chương 13: Tóm tắt

Nguồn: Hội đồng Kinh doanh Đông Á (EABC)