Underline menu menu close

Ra mắt Sáng kiến mạng lưới doanh nghiệp chuyển đổi LEAN

06:36 - 20/06/2022

Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam vừa cho ra mắt Sáng kiến mạng lưới doanh nghiệp chuyển đổi LEAN nhằm nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp trong ngành.

Trong những năm qua, nhiều doanh nghiệp sản xuất đã bắt đầu các chương trình cải tiến theo hướng quản trị tinh gọn nhưng còn rời rạc, thiếu đi tiếp cận tổng thể với một chiến lược nhất quán về cải tiến vận hành hướng đến mục tiêu tăng năng suất hằng năm ở mức 2 con số.

Nhằm cải thiện những điều này, Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam ngày 15/6 vừa qua đã chính thức ra mắt “Sáng kiến mạng lưới doanh nghiệp chuyển đổi LEAN” với mục đích hình thành một mạng lưới nhỏ (7 - 10) doanh nghiệp có năng lực chuyển đổi LEAN mạnh mẽ để đạt được tăng năng suất hằng năm ở mức 2 con số, phát triển năng lực quản trị - cải tiến vận hành bền vững cùng với đội ngũ nhân sự ổn định, có khả năng thích nghi và dẫn dắt thay đổi. Các thành viên của mạng lưới sẽ đóng vai trò như là những hạt nhân, dẫn dắt phát triển năng lực các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản xuất.

Các thành viên tham gia đều thuộc khối tư nhân, 100% vốn Việt Nam với quy mô nhân sự nhỏ hơn 1.000 người và doanh số không vượt quá 1.000 tỷ VND/năm. Các doanh nghiệp thành viên sẽ hoạch định và thực hiện chương trình chuyển đổi Lean và các chuyên án cải tiến thành phần dưới sự hướng dẫn của các Cố vấn thuộc chương trình, tham gia cuộc họp hằng tháng để chia sẻ kết quả, kinh nghiệm và thảo luận các vấn đề phát sinh, tham gia buổi hội thảo hằng tháng về các chủ để liên quan đến quản trị vận hành sản xuất và phát triển năng lực cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất.

Các doanh nghiệp thành viên cũng sẽ tổ thức và tham gia các cuộc thăm nhà máy và trao đổi kinh nghiệm tại hiện trường của các doanh nghiệp thành viên và doanh nghiệp điển hình khác.

Nguồn: Bộ Công Thương