Underline menu menu close

Báo cáo: Đông Nam Á vươn lên từ Đại dịch

02:45 - 12/04/2022

Thời gian: 03/2022

Đơn vị thực hiện: Ngân hàng ADB

Báo cáo này cung cấp một phân tích toàn diện ở cấp khu vực và đưa ra tóm tắt về cách 8 quốc gia Đông Nam Á đã đối phó và hiện đang bắt đầu phục hồi sau COVID-19. Báo cáo xem xét cách các quốc gia đã định hình lại nền kinh tế của mình và xem xét tác động của mất việc làm khi COVID-19 khiến lợi ích phát triển bị đảo ngược. Trong bối cảnh toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn và biến đổi khí hậu đang diễn ra, báo cáo khuyến nghị các nhà hoạch định chính sách có thể đưa các bài học từ đại dịch vào động lực của họ để phục hồi một cách bền vững và toàn diện.

Nội dung của báo cáo bao gồm những phần sau:

  • Đông Nam Á: Thiết lập các con đường phục hồi kinh tế
  • Indonesia: Thúc đẩy triển vọng năng suất sau đại dịch
  • Philippines: Giảm thiểu rủi ro của sự thiếu hụt lao động dài hạn
  • Campuchia: Xác định các động lực để phục hồi mạnh mẽ hơn
  • Lào: Xây dựng Năng lực Cạnh tranh Du lịch
  • Thái Lan: Thúc đẩy tương lai của ngành du lịch
  • Việt Nam: Tận dụng chuyển đổi số để phục hồi kinh tế sau đại dịch
  • Đông Timor: Giải quyết các thách thức quản lý tài chính công để phục hồi đại dịch
  • Malaysia: Tăng cường hệ thống y tế để phục hồi kinh tế

Bản mềm Báo cáo được đính kèm tại đây (tiếng Anh).

Nguồn: Trung tâm WTO