Underline menu menu close

Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2021

07:28 - 07/09/2021

Thời gian: 2021

Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Năm 2020, hoạt động của các doanh nghiệp nước ta diễn ra trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19 tác động nặng nề đến nhiều mặt của kinh tế – xã hội. Trước tình hình đó, Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương đã chủ động đề ra và thực hiện hiệu quả các giải pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Năm 2020 cũng là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020, là năm cơ sở để xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm và 5 năm tiếp theo. Theo báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, nước ta đạt và vượt 10/12 chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội đề ra. Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19 nhưng Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới, thuộc nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và đứng thứ tư ASEAN. Theo công bố của Tạp chí The Economist, Việt Nam trong nhóm 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới.

Góp phần quan trọng vào kết quả tăng trưởng kinh tế của cả nước trong thời gian qua phải kể đến sự phát triển tích cực, hiệu quả của khu vực doanh nghiệp với đóng góp trên 60% vào tổng sản phẩm trong nước (GDP). Để ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà nghiên cứu trong quản lý, hoạch định chính sách phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì biên soạn và công bố “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2021”. Nội dung ấn phẩm gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của cả nước năm 2020 và giai đoạn 2016-2020. Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần I: Bối cảnh và tình hình phát triển doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016-2020

Phần II: Một số chỉ tiêu chủ yếu về doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2019

Phần III: Số liệu về phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm tại đây.