Underline menu menu close

Phạt hành chính nếu không kê khai, nộp thuế GTGT tại thời điểm NK tại chỗ

02:25 - 25/05/2022

Theo quy định hiện hành, người nhập khẩu tại chỗ có hành vi không kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng tại thời điểm nhập khẩu tại chỗ hàng hóa để sản xuất xuất khẩu sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Trước kiến nghị của Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến về việc nộp tiền phạt vi phạm hành chính do không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu tại chỗ, theo Tổng cục Hải quan việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đã được quy định rõ tại các văn bản chính sách pháp luật trong lĩnh vực hải quan.

Tại điểm b mục 4 phần 2 công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 1/6/2021 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thì sản phẩm nhập khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai theo loại hình khác (không phải loại hình gia công), người nộp thuế sử dụng mã loại hình nhập kinh doanh (A11), nhập kinh doanh sản xuất (A12), kê khai, nộp thuế nhập khẩu.

Trường hợp người nhập khẩu tại chỗ đã nộp thuế nhập khẩu hàng hóa để sản xuất, kinh doanh và đưa sản phẩm nhập khẩu tại chỗ vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực tế đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan thì được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp theo quy định tại Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Tại điểm c, khoản 1 STT31 của công văn số 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn: “Trường hợp hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu thuộc đối tượng nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, khai theo mã loại hình A11, A12 nhưng người nhập khẩu tại chỗ đã đăng ký tờ khai theo mã loại hình E31, đã nộp thuế nhập khẩu nhưng chưa nộp thuế giá trị gia tăng thì người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC”.

Đối chiếu với các quy định, hướng dẫn trên, Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu thuộc đối tượng nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, khai theo mã loại hình A11, A12 nhưng người nhập khẩu tại chỗ đã nộp thuế nhập khẩu nhưng chưa nộp thuế giá trị gia tăng thì người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 756/TCHQ-TXNK ngày 7/3/2022 hướng dẫn Cục Hải quan Quảng Ngãi thực hiện đối với trường hợp tương tự. Theo đó, hành vi không kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng của người nhập khẩu tại chỗ tại thời điểm nhập khẩu tại chỗ hàng hóa để sản xuất xuất khẩu không thuộc trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; khoản 3 Điều 6 Nghị định 128/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Nguồn: Báo Hải Quan Online