Underline menu menu close

Lưu ý về thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới

07:59 - 16/05/2022

Liên quan đến việc thực hiện C/O mẫu D mới, Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn các đơn vị hải quan địa phương thực hiện đối với C/O mẫu D (bao gồm C/O truyền qua hệ thống một cửa quốc gia (C/O điện tử) và C/O bản giấy).

Cụ thể, đối với C/O được cấp trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 1/5/2022 đến hết ngày 31/10/2022, cơ quan Hải quan chấp nhận C/O mẫu D cũ (quy định tại Thông tư 19/2020/TT-BTC) và C/O mẫu D mới.

Đối với C/O mẫu D được cấp kể từ ngày 1/11/2022, cơ quan Hải quan chỉ chấp nhận C/O mẫu D được cấp theo mẫu mới.

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trên cơ sở báo cáo Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 35 và Phiên họp giữa kỳ của Tiểu ban xuất xứ hàng hóa trong ASEAN.

Nguồn: Báo Hải Quan Online