Underline menu menu close

Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong CPTPP - Chặng đường 3 năm từ ngày Hiệp định có hiệu lực

03:32 - 06/10/2023

Thời gian: 14/12/2022

Đơn vị thực hiện: Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Tính tới nay, CPTPP đã chính thức có hiệu lực với Việt Nam được hơn 3 năm. Trong ba năm này, nhiều cam kết của CPTPP, trong đó có cam kết về quy tắc xuất xứ hàng hoá, đã được triển khai trên thực tế và đạt được những kết quả khả quan trong hoạt động xuất nhập khẩu thông qua việc tận dụng quy tắc xuất xứ hàng hoá. Quy tắc xuất xứ hàng hoá là một nội dung quan trọng trong việc thực thi CPTPP. Hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam cần phải đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hoá tại CPTPP để được hưởng ưu đãi thuế quan tại các thị trường CPTPP.

Mặc dù vậy, ở cấp độ vi mô, có rất ít thông tin thực tiễn về ảnh hưởng và tác động thực tế của quy tắc xuất xứ hàng hoá tại CPTPP tới hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và việc hưởng lợi từ CPTPP thông qua việc áp dụng quy định về quy tắc xuất xứ hàng hoá.

Do đó, với mục tiêu đưa ra bức tranh toàn cảnh về ba năm thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hoá của CPTPP từ cả góc độ doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời nhận diện được các thực tế về năng lực sản xuất, hoạt động xuất nhập khẩu, cảm nhận và mong muốn cụ thể của doanh nghiệp, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương biên soạn cuốn sách “Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong CPTPP - Chặng đường 3 năm từ ngày Hiệp định có hiệu lực”.

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm tại đây: