Underline menu menu close

Phân loại Sản phẩm trung tâm của Liên hợp quốc 

 

Phân loại Sản phẩm trung tâm (CPC) của Liên hợp quốc là một phân loại sản phẩm hoàn chỉnh bao gồm tất cả hàng hóa và dịch vụ. Phân loại này đóng vai trò như một tiêu chuẩn quốc tế để tổng hợp và lập bảng tất cả các loại dữ liệu yêu cầu chi tiết sản phẩm, bao gồm số liệu thống kê về sản xuất công nghiệp, thương mại hàng hóa trong và ngoài nước, thương mại dịch vụ quốc tế, cán cân thanh toán, tiêu dùng và thống kê giá cả và các dữ liệu khác được sử dụng trong các tài khoản quốc gia. Nó cung cấp một khuôn khổ để so sánh quốc tế và thúc đẩy sự hài hòa của các loại hình thống kê khác nhau liên quan đến hàng hóa và dịch vụ.

 

Phiên bản đầu tiên của CPC, Phân loại Sản phẩm trung tâm tạm thời, được xuất bản vào năm 1991. Phiên bản này được thay thế bởi Phân loại Sản phẩm trung tâm (CPC) Phiên bản 1.0, được xuất bản vào năm 1998. Ấn bản này chú trọng đặc biệt tới việc xây dựng chi tiết phần dịch vụ của bảng phân loại.  Phiên bản CPC 1.1, được xuất bản vào năm 2002, là bản cập nhật hơn nữa của CPC, tích hợp các sửa đổi do những biến động mới nhất của các nền kinh tế trên toàn thế giới và tiến bộ công nghệ bền vững trong khoảng thời gian kể từ khi xây dựng Phiên bản CPC 1.0. Phiên bản CPC 2, được phát hành vào năm 2008, một lần nữa phản ánh những thay đổi mới nhất trong đặc điểm của sản phẩm đầu ra, đặc biệt là liên quan đến các ngành dịch vụ đang phát triển nhanh. Ngoài ra, phần thông tin chi tiết đã được đưa vào trong CPC để mô tả rõ hơn các sản phẩm nông nghiệp và liên quan tới nông nghiệp, cũng như các sản phẩm thông tin. Việc rà soát khái niệm về các sản phẩm được đề cập trong CPC cũng dẫn đến việc đưa ra một khái niệm rộng hơn về hàng hóa và dịch vụ. Phiên bản hiện tại, Phiên bản CPC 2.1, là kết quả của việc rà soát cấu trúc và chi tiết của CPC theo kế hoạch để đảm bảo mức độ phù hợp của phân loại khi mô tả các sản phẩm hiện tại trong nền kinh tế. Những thay đổi trong phiên bản này chủ yếu là kết quả của việc rà soát thêm các sản phẩm nông nghiệp (bao gồm đầu vào của thủy sản, lâm nghiệp và nông nghiệp), đầu ra của các ngành dịch vụ được chọn, sản phẩm năng lượng và những điều chỉnh cần thiết để phản ánh những thay đổi được thực hiện trong Hệ thống Hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa.

 

Việc sửa đổi liên tục Phân loại Sản phẩm trung tâm cho thấy cam kết hệ thống hóa việc cải tiến phân loại theo thời gian, giúp nó luôn cập nhật và phù hợp hơn với thực tiễn kinh tế và công nghệ hiện có trong khi duy trì tính nhất quán về khái niệm.

 

Xem các phiên bản khác nhau của CPC tại đường link bên dưới:

 

https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/cpc