Underline menu menu close

Hướng dẫn thực hiện C/O mẫu D mới

08:06 - 09/05/2022

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố đối với các chứng từ chứng nhận xuất xứ mẫu D được cấp kể từ ngày 1/5/2022.

Cụ thể, trên cơ sở kết quả Phiên họp giữa kỳ SCAROO diễn ra ngày 21/4/2022 theo hình thức trực tuyến liên quan đến việc thực hiện OCP ATIGA mới đối với các chứng từ chứng nhận xuất xứ mẫu D được cấp kể từ ngày 1/5/2022, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố một số vấn đề về C/O.

Về thể thức C/O cấp sau, trường hợp C/O mẫu D được cấp sau ngày xuất khẩu, C/O phải được đánh dấu tích vào ô số 13 “Issued Retroactively” thay vì sau 3 ngày như trước đây.

Bỏ cụm từ “Preferential Treatment Given under ASEAN Industrial Cooperation Scheme” tại ô số 4 và bỏ phần hướng dẫn về AICO tại dòng 1, dòng 2 mặt sau C/O.

Sửa đổi dòng thứ 12 mặt sau C/O từ “Original CO (form D)” thành “Original Proof(s) of Origin”.

Sửa đổi tại ô số 4 trên C/O từ “Signature of Authorised Signatory of the Importing Country” thành “Signature of Authorised Signatory of the Customs Authority of the Importing Country”.

C/O mẫu D gồm một bản chính và hai bản sao, bỏ quy định “Bản sao cac-bon” để chấp nhận C/O được in trên giấy A4.

Nguồn: Báo Hải quan Online