Underline menu menu close

Ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định RCEP

09:58 - 02/10/2023

Triển khai cam kết thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (RCEP), ngày 30/12/2022, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 129/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (RCEP) giai đoạn 2022-2027, thống nhất với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo Danh mục Biểu thuế Hài hòa ASEAN (AHTN) 2022 quy định tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 của Bộ Tài chính.

Đây là Nghị định biểu thuế đầu tiên để thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hiệp định RCEP. Về cơ bản, nội dung Nghị định được quy định tương tự Nghị định Biểu thuế FTA khác ban hành cùng thời điểm - được áp dụng ổn định và không phát sinh vướng mắc trong quá trình thực thi thời gian qua, có bổ sung một số Điều khoản đặc thù của Hiệp định RCEP.

Về hiệu lực thi hành, Nghị định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, tức là ngày 30/12/2022. Việc ban hành Nghị định nêu trên góp phần xây dựng thể chế để triển khai cam kết thuế quan của Việt Nam theo Hiệp định RCEP, qua đó, tiếp tục tạo thuận lợi, thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước tạo hiệu ứng tích cực cho phát triển kinh tế Việt Nam.

rcep-states-already-looking-to-expand-trade-participation-718