Cơ sở Dữ liệu Thương mại ASEAN (ATR)

Cơ sở Dữ liệu Thương mại ASEAN (ATR) cung cấp các thông tin liên quan đến thương mại của các Quốc gia thành viên ASEAN. Các thông tin thương mại trên ATR được liệt kê theo chín chủ đề nội dung chính theo yêu cầu của Điều 13, Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA). Chín nội dung chính bao gồm:

  • Danh mục hàng hóa
  • Thuế suất tối huệ quốc (MFN), thuế suất ưu đãi theo Hiệp định ATIGA và các hiệp định khác của ASEAN với các Đối tác Đối thoại
  • Qui tắc xuất xứ
  • Các biện pháp phi thuế quan (NTMs)
  • Luật và quy tắc thương mại và hải quan quốc gia
  • Các thủ tục và yêu cầu về hồ sơ / tài liệu
  • Phán quyết hành chính
  • Các thông lệ tốt nhất về tạo thuận lợi thương mại áp dụng bởi các Quốc gia Thành viên
  • Danh sách các Doanh nghiệp ưu tiên của các Quốc gia thành viên (AEOs)

Trên website của Cơ sở Dữ liệu Thương mại ASEAN (ATR), người dùng có thể tìm kiếm thông tin theo chủ đề của các nước thành viên ASEAN.

Để biết thêm thông tin, quí vị vui lòng truy cập website: https://atr.asean.org/