Underline menu menu close

Hướng dẫn nhập khẩu gỗ, đảm bảo gỗ hợp pháp

07:54 - 20/06/2022

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất một số nội dung quản lý, làm thủ tục gỗ nhập khẩu.

Theo đó, về việc xác nhận của công chức hải quan vào Bảng kê gỗ nhập khẩu (Mẫu số 01) và Bảng kê sản phẩm gỗ nhập khẩu (Mẫu số 02), Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị thực hiện kiểm tra, xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu đối với các lô hàng gỗ nhập khẩu theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 27 Nghị định 102/2020/NĐ-CP và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

Về bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu (Mẫu số 03) ban hành kèm theo Nghị định 102/2020/NĐ-CP, theo quy định tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP thì chủ gỗ nhập khẩu là người ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) vào Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 102/2020/NĐ-CP. Theo đó, đề nghị các đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định đối với Bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu (Mẫu số 03) và chỉ tiếp nhận Bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu do chủ gỗ nhập khẩu ký, đóng dấu (nếu có).

Nguồn: Báo Hải Quan Online

Total number of posts 234.

Title Date